matcharrangemang

trygghet &
säkerhet

Det övergripande målet för arbetet med trygghet och säkerhet vid matcharrangemangen är att alla som arbetar på eller besöker Eleda Stadion ska vistas i en alltigenom trygg och säker miljö på. Detsamma gäller på väg till och från Eleda Stadion och i samband med Malmö FF:s matcher på andra arenor.

Ingen ska behöva utsättas för våld eller hot om våld eller rasistiska, diskriminerande eller på annat sätt nedsättande påhopp. Ingen ska heller känna att deras trygghet eller säkerhet äventyras på något annat sätt.

Malmö FF:s arbete med trygghet och säkerhet utgår från föreningens värdegrund och uppförandekod som all personal och alla besökare förväntas agera enligt.

FRÅGOR OCH SVAR OM PYROTEKNIK

Personal med särskilt fokus på trygghet och service

På varje matcharrangemang arbetar ett stort antal personer med olika uppgifter. De personalkategorier som i första hand arbetar med trygghet och service är följande.

Servicevärdar

Servicevärdens huvudsakliga roll i samband med arrangemangen är att höja trivseln bland publiken. Målet är att vid alla tillfällen erbjuda publiken trygghet, service och säkerhet.

Deras huvudsakliga uppgifter består i att:
• hjälpa åskådarna till rätta, med ett serviceinriktat bemötande,
• upprätthålla en säkerhetsberedskap med betoning på sjukvård, brand och evakuering.
• vara behjälplig vid oförutsedda händelser.

Malmö FF:s servicevärdar bär orange väst. Dock har vi valt att ha ljusblå västar för personalen på vår ståplats för att synas men ända smälta in i tifoarrangemang på läktaren. Om du som åskådare behöver hjälp eller vägledning om något som rör Eleda Stadion eller arrangemanget kan du vända dig till närmaste servicevärd.

Med start till säsongen 2018 kommer Malmö FF tillsammans med Länsförsäkringar Skåne även att ha servicevärdar utanför Eleda Stadions gränser. Dessa värdar, som är iklädda vita västar, har som huvudsaklig uppgift att erbjuda service och bidra till en ökad trivsel för besökarna.

Läkare/Sjukvårdare

I samband med matcharrangemang finns alltid sjukvårdare på Eleda Stadion. Sjukvårdarna är legitimerade sjuksköterskor. Vid allsvenska matcher finns minst fyra sjukvårdare på plats och vid matcher som beräknas bli fullsatta finns minst sex sjukvårdare på plats. För att stödja sjukvårdarna vid matcherna finns alltid även läkare tillgängliga.

Relevant sjukvårdsutrustning inklusive hjärtstartare (defibrillator) finns lätt tillgänglig på arenan på väl utmärkt plats. Sjukvårdarna kontrollerar inför varje match att sjukvårdsutrustningen och hjärtstartare är komplett och funktionsduglig.

Brandvakter

Malmö FF har alltid brandvakter vid matcharrangemang. Brandvakterna är utbildade brandmän. Vid allsvenska matcher är minst två brandvakter vara närvarande.

Ordningsvakter 

En ordningsvakt är i Sverige en person förordnad av polismyndigheten med begränsade polisiära befogenheter och skyldigheter. Ordningsvakter förordnas av Polismyndigheten i det län där denne tjänstgör. För att få tjänstgöra vid ett fotbollsarrangemang ska ordningsvakten ha genomgått Polisens arenautbildning för ordningsvakter. Ordningsvakterna är vår primära resurs för att hantera säkerhetsrelaterade incidenter på Eleda Stadion. Ordningsvakter bär blå uniform och gul väst på Eleda Stadion.

Regler vid arrangemang

I Malmö FF:s värdegrund fastställs att föreningen följer regler på och utanför planen. Det betyder att alla regler som gäller för Malmö FF:s verksamhet och arrangemang ska följas.

Utöver de regler föreningen utfärdar finns en uppsättning externa regler som gäller för föreningens arrangemang. De externa regler det i första hand handlar om är svensk lag, förordningar utfärdade av stat, kommun eller myndigheter, regler utfärdade av polisen och räddningstjänsten samt internationella och svenska idrotts- och fotbollsförbunds regler och tävlingsföreskrifter.

ordningsregler på Eleda Stadion

• Åskådare är skyldig att på begäran underkasta sig visitation. Den som vägrar att låta sig visiteras kan nekas tillträde till arenan.
• Det är inte tillåtet att medföra
– mat eller dryck
– alkohol eller droger
– vapen eller andra farliga föremål såsom exempelvis laserpekare
– pyrotekniska varor eller brandfarliga vätskor inne på arenan
– s.k. vuvuzela (lepata).

• Det är inte tillåtet att medverka till annans otillåtna användande av pyrotekniska varor genom att dölja förberedelse eller hantering med hjälp av tifo, flagga, klädesplagg eller annat.
• Den som är alkoholpåverkad, påverkad av droger eller som bär klädesplagg med text eller symbol som utrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilda som person, äger inte tillträde till arenan.
• Den som medför flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text eller symbol som uttrycker missaktning enligt ovanstående punkt, som uttrycker hot mot person eller grupp eller som innehåller politiska budskap, äger inte tillträde till arenan.
• Den som helt eller delvis täcker ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation och som kan befaras utgöra fara för ordningsstörning, äger inte tillträde till arenan.
• Det är inte tillåtet att obefogat kastat in föremål på spelplan eller området mellan spelplanens begränsningslinjer eller mellan läktarplatser.
• Det är inte tillåtet att beträda spelplanen eller angränsande område innanför staketet.
• Det råder rökförbud på hela Eleda Stadion inklusive restaurang Erics uteservering.
• Upptagning och överföring av ljud och rörliga bilder får endast ske efter medgivande av föreningen. Detsamma gäller fortlöpande textrapportering via internet eller annat medium samt för all slags resultatrapportering i kommersiellt syfte. 
• Kameraövervakning sker på arenan och används för att identifiera ordningsstörare. 
• Om föreningen i samband med match, på grund av besökares otillbörliga beteende, drabbas av böter eller straffavgifter enligt SvFF:s tävlingsbestämmelser eller andra former av böter eller kostnader, är besökaren skyldig att betala motsvarande belopp till Malmö FF eller gästande förening.
• Personer som gör sig skyldiga till överträdelser enligt dessa ordningsregler kommer att avhysas från arenan, riskerar att avstängas från samtliga elitfotbollsarenor och anmälas till åklagare enligt lag om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang alternativt arrangörsavstängas av föreningen.

Kameraövervakning

Eleda Stadion har tillstånd för kameraövervakning vid arrangemang. Det finns ett väl utbyggt system med både fasta och rörliga kameror på läktarna och vid entréerna. Syftet med kameraövervakningen är att få extra stöd för att kunna förebygga brott, förhindra olyckor och för att få utredningsunderlag i händelse av ordningsstörningar eller andra förseelser.

Visitation

Publikvärd eller ordningsvakt genomför visitation av åskådare före inträde på arenan. Om någon vägrar att bli visiterad har föreningen rätt att neka personen inträde på arenan. Visitationen görs för att förhindra att åskådare tar med sig föremål som kan användas som vapen, glas eller andra förbjudna föremål.

Visitationskravet, som bygger på ett av åskådaren angivet samtycke, är av avgörande betydelse för kontrollen av att otillåtna föremål inte förs in på arenan och är en grundläggande del i överenskommelsen mellan Malmö FF som arrangör och besökaren.

Se instruktionsfilm om hur visitation ska gå till

Malmö FF har instruerat visitationspersonalen att undvika integritetsskyddade områden.

Utrymning av Eleda Stadion

I händelse av en nödsituation kan Eleda Stadion behöva evakueras med mycket kort varsel. Motsvarande behov kan uppkomma vid andra situationer. Det finns en evakueringsplan som täcker både evakuering i samband med match eller andra evenemang och evakuering vid andra tidpunkter. En förutsättning för att vi ska kunna hantera en utrymning tryggt och säkert är att du som gäst respekterar att trappor och utrymningsvägar hålls fria. Funktionärer som arbetar vid evenemangen är väl informerade om evakueringsplanens innehåll för evakuering vid evenemang och kan snabbt inta sin roll i evakueringsprocessen. Som åskådare ska du följa funktionärernas anvisningar och så snabbt som möjligt lämna arenan den väg som anvisas. Evakueringsövning äger rum minst en gång om året och alltid en gång före Allsvenskans början.

I de av SvFF:s representantskap fastställda arenakraven finns anvisningar för hur en elitfotbollsarena ska vara utrustad för att vid behov snabbt kunna evakuera åskådarna. Även FIFA tillhandahåller vissa riktlinjer på området. Arenan uppfyller såväl kraven i SvFF:s anvisningar som den lokala Räddningstjänstens anvisningar.

huvudpartners

officiella partners