matcharrangemang

trygghet &
säkerhet

Det övergripande målet för arbetet med trygghet och säkerhet vid matcharrangemangen är att alla som arbetar på eller besöker Eleda Stadion ska vistas i en alltigenom trygg och säker miljö på. Detsamma gäller på väg till och från Eleda Stadion och i samband med Malmö FF:s matcher på andra arenor.

Ingen ska behöva utsättas för våld eller hot om våld eller rasistiska, diskriminerande eller på annat sätt nedsättande påhopp. Ingen ska heller känna att deras trygghet eller säkerhet äventyras på något annat sätt.

Malmö FF:s arbete med trygghet och säkerhet utgår från föreningens värdegrund och uppförandekod som all personal och alla besökare förväntas agera enligt.

FRÅGOR OCH SVAR OM PYROTEKNIK

Personal med särskilt fokus på trygghet och service

På varje matcharrangemang arbetar ett stort antal personer med olika uppgifter. De personalkategorier som i första hand arbetar med trygghet och service är följande.

Servicevärdar

Servicevärdens huvudsakliga roll i samband med arrangemangen är att höja trivseln bland publiken. Målet är att vid alla tillfällen erbjuda publiken trygghet, service och säkerhet.

Deras huvudsakliga uppgifter består i att:
• hjälpa åskådarna till rätta, med ett serviceinriktat bemötande,
• upprätthålla en säkerhetsberedskap med betoning på sjukvård, brand och evakuering.
• vara behjälplig vid oförutsedda händelser.

Malmö FF:s servicevärdar bär orange väst. Dock har vi valt att ha ljusblå västar för personalen på vår ståplats för att synas men ända smälta in i tifoarrangemang på läktaren. Om du som åskådare behöver hjälp eller vägledning om något som rör Eleda Stadion eller arrangemanget kan du vända dig till närmaste servicevärd.

Med start till säsongen 2018 kommer Malmö FF tillsammans med Länsförsäkringar Skåne även att ha servicevärdar utanför Eleda Stadions gränser. Dessa värdar, som är iklädda vita västar, har som huvudsaklig uppgift att erbjuda service och bidra till en ökad trivsel för besökarna.

Läkare/Sjukvårdare

I samband med matcharrangemang finns alltid sjukvårdare på Eleda Stadion. Sjukvårdarna är legitimerade sjuksköterskor. Vid allsvenska matcher finns minst fyra sjukvårdare på plats och vid matcher som beräknas bli fullsatta finns minst sex sjukvårdare på plats. För att stödja sjukvårdarna vid matcherna finns alltid även läkare tillgängliga.

Relevant sjukvårdsutrustning inklusive hjärtstartare (defibrillator) finns lätt tillgänglig på arenan på väl utmärkt plats. Sjukvårdarna kontrollerar inför varje match att sjukvårdsutrustningen och hjärtstartare är komplett och funktionsduglig.

Brandvakter

Malmö FF har alltid brandvakter vid matcharrangemang. Brandvakterna är utbildade brandmän. Vid allsvenska matcher är minst två brandvakter vara närvarande.

Ordningsvakter 

En ordningsvakt är i Sverige en person förordnad av polismyndigheten med begränsade polisiära befogenheter och skyldigheter. Ordningsvakter förordnas av Polismyndigheten i det län där denne tjänstgör. För att få tjänstgöra vid ett fotbollsarrangemang ska ordningsvakten ha genomgått Polisens arenautbildning för ordningsvakter. Ordningsvakterna är vår primära resurs för att hantera säkerhetsrelaterade incidenter på Eleda Stadion. Ordningsvakter bär blå uniform och gul väst på Eleda Stadion.

Regler vid arrangemang

I Malmö FF:s värdegrund fastställs att föreningen följer regler på och utanför planen. Det betyder att alla regler som gäller för Malmö FF:s verksamhet och arrangemang ska följas.

Utöver de regler föreningen utfärdar finns en uppsättning externa regler som gäller för föreningens arrangemang. De externa regler det i första hand handlar om är svensk lag, förordningar utfärdade av stat, kommun eller myndigheter, regler utfärdade av polisen och räddningstjänsten samt internationella och svenska idrotts- och fotbollsförbunds regler och tävlingsföreskrifter.

ordningsregler på Eleda Stadion

• Åskådare är skyldig att på begäran underkasta sig visitation. Den som vägrar att låta sig visiteras kan nekas tillträde till arenan.
• Det är inte tillåtet att medföra
– mat eller dryck
– alkohol eller droger
– vapen eller andra farliga föremål såsom exempelvis laserpekare
– pyrotekniska varor eller brandfarliga vätskor inne på arenan
– s.k. vuvuzela (lepata).

• Det är inte tillåtet att medverka till annans otillåtna användande av pyrotekniska varor genom att dölja förberedelse eller hantering med hjälp av tifo, flagga, klädesplagg eller annat.
• Den som är alkoholpåverkad, påverkad av droger eller som bär klädesplagg med text eller symbol som utrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilda som person, äger inte tillträde till arenan.
• Den som medför flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text eller symbol som uttrycker missaktning enligt ovanstående punkt, som uttrycker hot mot person eller grupp eller som innehåller politiska budskap, äger inte tillträde till arenan.
• Den som helt eller delvis täcker ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation och som kan befaras utgöra fara för ordningsstörning, äger inte tillträde till arenan.
• Det är inte tillåtet att obefogat kastat in föremål på spelplan eller området mellan spelplanens begränsningslinjer eller mellan läktarplatser.
• Det är inte tillåtet att beträda spelplanen eller angränsande område innanför staketet.
• Det råder rökförbud på hela Eleda Stadion inklusive restaurang Erics uteservering.
• Upptagning och överföring av ljud och rörliga bilder får endast ske efter medgivande av föreningen. Detsamma gäller fortlöpande textrapportering via internet eller annat medium samt för all slags resultatrapportering i kommersiellt syfte. 
• Kameraövervakning sker på arenan och används för att identifiera ordningsstörare. 
• Om föreningen i samband med match, på grund av besökares otillbörliga beteende, drabbas av böter eller straffavgifter enligt SvFF:s tävlingsbestämmelser eller andra former av böter eller kostnader, är besökaren skyldig att betala motsvarande belopp till Malmö FF eller gästande förening.
• Personer som gör sig skyldiga till överträdelser enligt dessa ordningsregler kommer att avhysas från arenan, riskerar att avstängas från samtliga elitfotbollsarenor och anmälas till åklagare enligt lag om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang alternativt arrangörsavstängas av föreningen.

Kameraövervakning

Eleda Stadion har tillstånd för kameraövervakning vid arrangemang. Det finns ett väl utbyggt system med både fasta och rörliga kameror på läktarna och vid entréerna. Syftet med kameraövervakningen är att få extra stöd för att kunna förebygga brott, förhindra olyckor och för att få utredningsunderlag i händelse av ordningsstörningar eller andra förseelser.

Visitation

Publikvärd eller ordningsvakt genomför visitation av åskådare före inträde på arenan. Om någon vägrar att bli visiterad har föreningen rätt att neka personen inträde på arenan. Visitationen görs för att förhindra att åskådare tar med sig föremål som kan användas som vapen, glas eller andra förbjudna föremål.

Visitationskravet, som bygger på ett av åskådaren angivet samtycke, är av avgörande betydelse för kontrollen av att otillåtna föremål inte förs in på arenan och är en grundläggande del i överenskommelsen mellan Malmö FF som arrangör och besökaren.

Malmö FF har instruerat visitationspersonalen att undvika integritetsskyddade områden.

Utrymning av Eleda Stadion

I händelse av en nödsituation kan Eleda Stadion behöva evakueras med mycket kort varsel. Motsvarande behov kan uppkomma vid andra situationer. Det finns en evakueringsplan som täcker både evakuering i samband med match eller andra evenemang och evakuering vid andra tidpunkter. En förutsättning för att vi ska kunna hantera en utrymning tryggt och säkert är att du som gäst respekterar att trappor och utrymningsvägar hålls fria. Funktionärer som arbetar vid evenemangen är väl informerade om evakueringsplanens innehåll för evakuering vid evenemang och kan snabbt inta sin roll i evakueringsprocessen. Som åskådare ska du följa funktionärernas anvisningar och så snabbt som möjligt lämna arenan den väg som anvisas. Evakueringsövning äger rum minst en gång om året och alltid en gång före Allsvenskans början.

I de av SvFF:s representantskap fastställda arenakraven finns anvisningar för hur en elitfotbollsarena ska vara utrustad för att vid behov snabbt kunna evakuera åskådarna. Även FIFA tillhandahåller vissa riktlinjer på området. Arenan uppfyller såväl kraven i SvFF:s anvisningar som den lokala Räddningstjänstens anvisningar.

Säkerhetsarbetet på arenorna i Allsvenskan och Superettan sedan 2022

Svensk Elitfotboll och klubbarna i Allsvenskan och Superettan kommer under säsongen fortsatt att jobba aktivt för att skapa välkomnande, trygga, säkra och stämningsfulla arrangemang på landets arenor. I de fall ordningsstörningar sker kommer fokus att ligga på säkerhetsarbetet och på att identifiera och lagföra de individer som gjort sig skyldiga till lagöverträdelser.

Matcherna i Allsvenskan och Superettan är ofta välbesökta och väl arrangerade. Merparten omgärdas av en hög stämning och fantastiska tifon. De allra flesta fotbollsmatcher genomförs utan misstanke om brott eller risker för besökare, men de individer som orsakar problem för polis och arrangörer kring vissa fotbollsmatcher på elitnivå skapar konsekvenser för alla besökare.

Inför säsongen har Svensk Elitfotboll och Svenska Fotbollförbundet tillsammans med polismyndigheten genomfört tre säkerhetskonferenser där säkerhetspersonal, SLO:er och evenemangspersonal i klubbarna i Allsvenskan och Superettan uppdaterats gällande säkerhetsarbetet på arenorna.

Inför säsongerna 2016 och 2019 uppdaterades ett antal direktiv kopplade till regelverket men efter pandemin där många matcher spelades utan publik så är det läge att påminna om vad som gäller på arenorna i Allsvenskan och Superettan.

När polisen presenterade sina fokuspunkter för säsongen 2022 så är det tydligt att dessa går väl ihop med elitfotbollens sätt att tänka.

Svensk fotboll genom Svenska Fotbollförbundet och Svensk Elitfotboll anser att samsyn och samverkan är helt rätt väg att gå i den här frågan, samt det faktum att polisen uttrycker att det är viktigt att fokusera på de allvarligaste störningarna och på de individer som begår brott snarare än den upplevda kollektiva exkluderingen.

Det övergripande målet blir att arbeta med att identifiera de individer som stör ordningen och verka för att dessa inte stör elitfotbollens evenemang. För Svensk Elitfotboll och klubbarna i Allsvenskan och Superettan innebär det även att:

Direktivet gällande bangers och utskjutande pyroteknik har funnit sedan 2016. Svensk fotboll har en nolltolerans mot bangers och utskjutande/kastad pyroteknik, eftersom bestående livslånga personskador för bland annat besökare, spelare och funktionärer kan uppstå.

Direktivet gällande obehöriga på spelplanen har funnit sedan 2018. Det säger att om någon obehörig befinner sig på innerplan och påverkar säkerheten och de sportsliga förutsättningarna kommer domaren att avbryta spelet.

I båda fallen så har arrangören en skyldighet att polisanmäla händelsen och båda föreningarna ska bistå i arbetet med att identifiera den/de skyldiga.

Personer som begår brott och som blir identifierade kommer att bli arrangemangsavstängda.

Fakta direktivet mot bangers och utskjutande pyroteknik:

Svensk fotboll har en nolltolerans mot bangers och utskjutande/kastad pyroteknik, eftersom bestående livslånga personskador för bland annat besökare, spelare och funktionärer kan uppstå.

Med bangers avses i detta fall all pyroteknik som avger en hög ljudeffekt.

Skulle något av ovanstående inträffa innan matchen eller i paus, ska arrangören omedelbart agera för att försäkra sig om situationen på arenan och i samråd med domaren vidta nödvändiga åtgärder. En speakertext skall läsas i samband med att bangers eller den utskjutande/kastade pyrotekniken briserar.

Vid förekomst av något av ovanstående under pågående match ska domaren stoppa matchen, genom ett kort uppehåll, så snart det kan ske utan att det får en sportslig påverkan, och arrangören vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder samt läsa upp en speakertext.

Här ska alltid en samverkan mellan arrangören och domaren ske.

Skulle något av ovanstående upprepas under matchen, ska domaren omedelbart avbryta och ett matchmöte genomföras. Matchmötet beslutar när, om och hur matchen återupptas.

Fakta direktiv gällande obehöriga på spelplanen:

Om någon obehörig befinner sig på innerplan och påverkar säkerheten och de sportsliga förutsättningarna kommer domaren att avbryta spelet.

Spelarna stannar kvar på plan och arrangören läser upp en speakertext.

Är de obehöriga på väg att lämna innerplanen återupptas spelet så fort samtliga lämnat innerplanen och säkerheten och sportsliga förutsättningar är tillgodosedda. Spelet återupptas igen när samtliga obehöriga lämnat innerplanen och säkerheten och de sportsliga förutsättningarna är tillgodosedda.

Om det finns obehöriga kvar tar domarna spelarna av plan och matchmöte genomförs. Matchmötet beslutar när, om och hur matchen återupptas.

huvudpartners

officiella partners