för biljettköp

villkor

Villkor för biljettköp

En bokning kan ångras fram till dess att betalning har skett. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är kunden därför bunden av sitt köp. Förlorad biljett ersätts inte. Har du däremot valt e-biljett som leveranssätt kan du skriva ut en ny biljett.

Utskick av årskorts- och biljettinformation

För att kunna ge en fullgod service och förköpsrätt till våra kommande arrangemang så kommer dina uppgifter att användas för utskick av årskorts- och biljettinformation. Informationen skickas via brev, mail eller sms. För att kunna uppfylla våra skyldigheter och tillgodose alla dina rättigheter i samband med ditt köp av årskort ges därför inte möjligheten att avskriva sig från informationen. Personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt, och inga utskick kommer att ske efter att årskortet har upphört att gälla.

Personligt bruK

Biljetter får endast köpas för personligt bruk och får ej användas i kommersiellt syfte. Det innebär att biljetten inte får säljas vidare eller erbjudas i tävlingar, eller i samband med erbjudande av annan produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande från arrangör/arena. Återförsäljning (eller misstanke om försök till återförsäljning) till ett högre pris än vad som anges på biljetten medger grund för att beslagta eller makulera biljetter. Vid makulering av sådant skäl återbetalas inte erlagd serviceavgift och inte heller eventuell distributions- eller leveransavgift. AXS kan besluta att inte heller för bokningen/biljettköpet erlagt biljettpris skall återbetalas.

Köp som strider mot uppsatta villkor

Som kund ansvarar man själv för att kontrollera att evenemanget inte är inställt eller flyttat, lättast på MFF.se. I händelse av inställt evenemang bör du omedelbart kontakta ansvarig arena/arrangör, som ansvarar för frågor om dennes eventuella återlösen av biljetter. I vissa fall återlöser AXS på uppdrag av arrangören biljetter vid inställt evenemang. Vid inställt eller flyttat evenemang återbetalas inte service-, leverans- och distributionsavgifter. Inga övriga omkostnader, som exempelvis hotell- och resekostnader, ersätts av arrangören.

Vid händelse av avbrutet evenemang

Malmö FF är arrangör för MFF:s hemmamatcher och svarar inför polis och räddningstjänst att arrangemangen uppfyller deras krav när det kommer till säkerhet. Själva matchen lyder under Svenska Fotbollsförbundets regler för genomförande av match och övervakas även av deras representanter. Sedan tillträde till Eleda Stadion ägt rum i samband med match utgår INGEN ersättning om arrangemanget ej kan slutföras. Köpt biljett återlöses ej. Inga övriga omkostnader, som exempelvis hotell- och resekostnader, ersätts av arrangören.

Vid händelse av flyttat evenemang

Matcher kan komma att flyttas på grund av bland annat Europaspel. En köpt matchbiljett gäller då till det nya datumet. Köpt biljett återlöses ej. Inga övriga omkostnader, som exempelvis hotell- och resekostnader, ersätts av arrangören.

Vid händelse av arrangörsavstängning eller tillträdesförbud

I det fall en arrangörsavstängning eller ett tillträdesförbud utfärdas, äger MFF i egenskap av arrangör rätten att tillfälligt spärra eller makulera kundens biljetter/årskort, under den period som arrangörsavstängningen eller tillträdesförbudet är gällande.

Visitation och kontroll

Inga föremål som bedöms kunna utgöra hot mot annan person om de används som tillhygge eller kastas är tillåtna att föras in på Eleda Stadion. Som kund måste du därför acceptera kontroller eller visitationer. Du kan också bli nekad tillträde om du ger ett berusat eller påverkat intryck. Personer som nekas inträde efter att ha försökt föra in tillhyggen, olaglig pyroteknik eller uppträtt hotfullt, berusat eller påverkat, har ingen rätt till ersättning. Köpt biljett återlöses ej.

Återbetalning – bankbetalda ej uthämtade/makulerade biljetter

Om en kund har rätt till återbetalning av biljettlikvid eller biljettlikvid och serviceavgift/leveransavgift skall den senast tre (3) månader från dagen för evenemanget /den dag evenemanget skulle ha hållits meddela AXS sitt anspråk på återbetalning och ange det kontonummer och bank till vilket återbetalning skall ske. Om så inte sker har kunden inte rätt till återbetalning. Detta gäller både vid inställt evenemang och i fall då biljetten makulerats och kunden har haft rätt till återbetalning.

AXS och Malmö FF förbehåller sig rätten att makulera bokningar eller köp, och att med omedelbar verkan stänga av en kund om man inte lämnar korrekta uppgifter om sig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå de villkor som gäller för biljettköpet. Detta gäller bland annat om man bokar eller köper fler biljetter än tillåtet eller om man säljer vidare köpta biljetter till ett högre pris än vad som angetts vara biljettens ordinarie pris. Vid makulering av sådant skäl återbetalas inte erlagd serviceavgift och inte heller eventuell leverans- eller distributionsavgift. AXS/MFF kan besluta att inte heller för bokningen/ biljettköpet erlagt biljettpris skall återbetalas.

Presentkort

Presentkort inköpta via Malmö FF:s sida på AXS är giltiga i ett år från inköpstillfället och kan inte lösas in mot kontanter. 

huvudpartners

officiella partners