FAQ

Frågor & Svar

Malmö FF vill ha en storslagen inramning runt sina matcher med hög stämning och en varm och inbjudande atmosfär där alla känner sig säkra och trygga. Det förekommer tyvärr pyrotekniska varor på Malmö FF:s matcher och reaktionerna från supportrar och samarbetspartners har varit och är starka. Många har hört av sig till föreningen för att få svar på vad vi gör för att förhindra det.

Varför är det inte tillåtet att antända pyrotekniska pjäser under match?

För att få antända pyrotekniska pjäser t.ex. bengaler inne på arenan krävs det att Malmö FF ansökt om och fått tillstånd av Polisen. Endast den som är arrangerande föreningen kan ansöka om tillstånd. Eftersom bengaler utvecklar enorm värme och rök kan detta utsätta åskådare för fara och hälsorisker.

Vilka åtgärder vidtar Malmö FF för att förhindra att det antänds pyroteknik vid våra matcher?

På matchdagen bemannar vi entréerna in till arenan redan från morgonen. Innan publiken släpps in genomsöks lokaler och förvaringsutrymmen. Detta innefattar bland annat papperskorgar, toaletter och kiosker. 

Hur går visitation till vid insläppen?

Våra servicevärdar har genomgått utbildning i hur vi ska och får utföra en visitation. När vår publik anländer till Stadion blir alla våra åskådare visiterade vid entréerna till ståplats och sektionen för gästande supportrar. Vid övriga entréer sker selektiv visitering. Med hjälp av kameraövervakning och personalens observationer har vi uppsikt över åskådarnas rörelsemönster för att pyroteknik inte ska föras in från sittplats till ståplatssektionen.

Påträffas pyrotekniska varor i samband med visitationerna?

Vi påträffar regelbundet pyroteknik i visitationen. Vid exempelvis matchen mot AIK förra året påträffades tre personer med pyroteknik.

Hur kan pyroteknik komma in på Stadion trots visitering vid insläpp?

De pyrotekniska pjäser som används är relativt små, ca 15-25 cm långa och ca 2 cm i diameter. Pyroteknikpjäserna göms exempelvis i underkläder och andra ställen där vår servicepersonal enligt svensk lag inte har rätt att visitera. 

Kommer pyroteknik in på Stadion under dagar då det inte är match?

Vi gör många åtgärder för att förhindra att pyroteknik tas in på Stadion innan match och är noga med att kontrollera de utrymmen och de platser där pjäserna kan gömmas. Men Stadion är en mötes- och arbetsplats för många personer och vi kan inte utesluta att även den möjligheten kan utnyttjas. Erfarenheten och underrättelserna om tillvägagångssättet talar dock för att det mesta tas in dolt på kroppen under matchdagen.

Vilka andra åtgärder har genomförts för att förhindra pyroteknik vid våra matcher?

Vi har genom åren använt oss av flygplatskontroll sk. säkerhetsbågar vid ståplatsinsläppet och särskilt tränade hundar för att söka efter pyroteknik, men utan förbättrat resultat.

Vad händer med de som försöker föra in otillåtna saker? 

De personer som anträffas med pyroteknik vid visitation överlämnas till Polisen. Personen får antingen tillträdesförbud eller arrangörsavstängning under minst sex månader.

Vad görs nationellt för att förhindra otillåten pyroteknik vid idrottsarrangemang?  

En gemensam nationell strategi har tagits fram inför säsongen 2015. Andemeningen i den är bland annat att arrangören på ett bättre sätt ska säkerställa att det inte föreligger fara i form av brand eller personskador efter att olaglig pyroteknik använts under match. 

Varför avbryts en fotbollsmatch när pyroteknik antänds?

Vid varje enskilt tillfälle då pyroteknik används bedömer Malmö FF om det föreligger någon omedelbar fara. Dock kan både Polis och Räddningstjänst ta annat beslut oavsett vad Malmö FF anser. Omfattning av antalet pyrotekniska pjäser, rökutveckling, plats på läktaren, möjlighet att med kameror och personal kunna bedöma situationen är parametrar som ligger till grund för beslut om matchen ska stoppas eller annan åtgärd ska vidtas.

Vilken information lämnar speakern?

Via speakern och storbildsskärmarna uppmanar Malmö FF personerna som tänder pyrotekniska pjäser att sluta. 

Varför avvisas inte de som antänder pyroteknik vid våra matcher? 

Att ingripa mot enskilda personer i en folkmassa är väldigt svårt och förenat med stora risker. Om någon servicevärd eller ordningsvakt skulle försöka ta tag i en person som håller i en tänd bengal skulle vi kunna riskera att personer i dennes närhet kommer till skada. 

Om till exempel en person som håller en brinnande bengal försöker lämna platsen för att inte bli gripen kan scenariot bli att personen tappar bengalen på vår personal alternativt någon annan gäst i närheten. Bengalbrännaren kanske skulle reagera genom att försöka fly upp på läktaren, med eller utan brinnande bengal i handen.

Om en person begått ett brott såsom att tända pyrotekniska pjäser under matchen och denne person identifieras, diskuterar Malmö FF med Polisen om det taktiskt rätta tillfället att gripa personen, exempelvis när personen är på väg att lämna Stadion. 

Att gripa personer som begått eller begår brott är Polisens uppgift i samhället. När Polisen vid dessa tillfällen, enligt grunderna för proportionalitetsprincipen, inte väljer att ingripa under pågående incident är det deras bedömning som gäller. Vi säkerställer dock alltid att polisanmälan görs mot personen och att ärendet fullföljs från Polisens sida.

Varför identifierar Malmö FF inte fler som antänder pyroteknik och stänger av dem från våra matcher?

Tyvärr identifierar vi ett litet antal personer varje säsong. De vi lyckas identifiera polisanmäls och stängs genast av från matcherna. De flesta som väljer att tända pyrotekniska pjäser är väl medvetna om att Stadion kameraövervakas under match. De har anpassat sitt tillvägagångssätt och hittat ett sätt som gör det väldigt svårt för oss att identifiera dem. Inför en bengalbränning så tar sig flera personer in under en mer eller mindre stor flagga. Under flaggan befinner sig både personer som maskera sig och personer som är där för att förvilla kameraoperatören. Under flaggan byter man kläder med varandra och några personer kommer ut maskerade. När bränningen sedan är avklarad samlas personerna återigen under flaggan tillsammans med personer som inte varit maskerade. Återigen byts kläder och attribut och oftast – men inte alltid – har vi svårt att identifiera bengalbrännaren.

Under 2014 var 11 personer avstängda på grund av användning av pyroteknik vid våra matcher.

Vad innebär arrangörsavstängning?

Malmö FF som arrangör har möjlighet att besluta om arrangörsavstängning. Arrangörsavstängning innebär att personen som stängs av inte äger tillträde till arenan. Malmö FF har därmed rätt att stoppa personen på väg in. Malmö FF meddelar arrangörsavstängning till personer som begått brott eller förseelser som bedöms motivera det med utgångspunkt från de ordningsregler (som omfattar hela arrangemanget inte bara pyroteknik) som gäller på och i kring stadion i samband med match. Arrangörsavstängning ska meddelas även om ärendet förs vidare till åklagare för ansökan om tillträdesförbud. Malmö FF ska således inte invänta åklagarens beslut om tillträdesförbud utan besluta om arrangörsavstängning direkt när ansökan om tillträdesförbud lämnas in till åklagare via Svenska Fotbollförbundet. Detsamma ska även gälla de fall då Polisen själva ansökt om tillträdesförbud på personer och Malmö FF själva har tillräckligt underlag för att kunna fatta beslut.

Handbok för avstängningar.

Om tillträdesförbud

Åklagare kan utfärda s.k. tillträdesförbud. Den som bryter mot ett tillträdesförbud döms för överträdelse av tillträdesförbud till böter eller fängelse i högst sex månader. Ett meddelat tillträdesförbud ska gälla för viss tid, högst tre år, och börjar gälla omedelbart, om inte annat bestäms. Om det fortfarande finns förutsättningar för tillträdesförbud när ett sådant förbud löper ut, får det förlängas med högst ett år i taget.

Person med tillträdesförbud som tar sig in på arenan gör sig således skyldig till ett brott och kan gripas och anmälan upprättas för brott mot tillträdesförbudet.

antal Arrangörsavstängningar och tillträdesförbud

2014:
4 st arrangörsavstängningar
0 st tillträdesförbud

2015:
11 st arrangörsavstängningar
16 st tillträdesförbud

2016:
5 st arrangörsavstängningar
16 st tillträdesförbud

2017:
10 st arrangörsavstängningar
20 st tillträdesförbud

2018:
17 st arrangörsavstängningar
4 st tillträdesförbud

2019:
19 st arrangörsavstängningar
20 st tillträdesförbud

2021:
6 st arrangörsavstängningar
2 st tillträdesförbud

Klargörande i pyroteknikfrågan

Förutsättningarna för så kallad tillåten pyroteknik på läktarna utreds just nu i Fotbollssverige för att se över alternativa lösningar. Medlemmarna i Malmö FF beslutade på årsmötet 2011 om: ”Utredning av möjligheten att genomföra säkra pyrotekniska arrangemang”. Denna utredning avslutades 2013 genom fusion med SFSU:s (Svenska FotbollsSupporterUnionen) utredning.

Innan det är utrett och innan vi vet förutsättningarna för vad tillåten pyroteknik kräver kan inte MFF ta ställning till hur vi ställer oss i frågan då den inte är tillräckligt prövad. Det som är klart och tydligt är dock att MFF är emot all typ av otillåten pyroteknik på våra arrangemang.

huvudpartners

officiella partners