Kallelse till årsmöte

Publicerad 11 november 2019 i Nyheter

Malmö FF avhåller extra årsmöte tisdagen den 26 november 2019 klockan 18:30 i Restaurang 1910, Stadion (ingång 51).

Information infor mötet finns tillgänglig för medlemmarna på MFF.se samt i MFF Shopen.

Ta med medlems- och ID-kort

Det är endast medlemmar som får delta i årsmötet. Alla medlemmar får närvara. Röstberättigade är de som är medlemmar 2019 och som är minst 16 år.

Teckenspråkstolk

Om det finns behov av teckenspråkstolk, vänligen kontakta Pierre Nordberg, medlemsansvarig, på pierre.nordberg@mff.se.

Välkommen!

FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Mötet öppnas
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet
 5. Fråga om kallelse till mötet har skett i vederbörlig ordning
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Styrelsens förslag
  A. Damfotboll
  B. Samgående med LB07
 8. Mötet avslutas

Enligt stadgarna får endast det ärende som föranlett mötet upptas till behandling.

Som underlag till det extra årsmötet finns följande bilagor:
Bilaga 1: Styrelsens förslag
Bilaga 2: Beskrivning av beslutsprocessen
Bilaga 3: Beskrivning av vad olika beslut på årsmötet innebär
Bilaga 4: Styrelsens motivering till förslagen
Bilaga 5: Underlag för beslutet

huvudpartners

officiella partners