Kallelse till årsmöte

Publicerad 11 februari 2022 i Nyheter

Ordinarie årsmöte avhålles fredagen den 4 mars 2022 kl. 18:30 i Restaurang 1910, Eleda Stadion (ingång 23). 

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer senast 14 dagar före ordinarie årsmöte, d.v.s. senast 18 februari, att finnas tillgängliga för medlemmarna på mff.se. Du kan också ta del av handlingarna genom att hämta ut dem i Restaurang Erics under ordinarie öppettider eller genom att kontakta Pierre Nordberg på pierre.nordberg@mff.se.

 
Ta med ditt medlemskort och identitetshandling till årsmötet  

Det är endast medlemmar som får delta i årsmötet. Alla medlemmar får närvara. Röstberättigade är de som var medlemmar 2021 och som är minst 16 år.  
 
Landgång i samband med årsmötet 

Efter årsmötet kan du förtära landgång tillsammans med styrelsen och andra medlemmar i Restaurang Erics. Priset är 145 kronor. Du köper din biljett till landgången genom att sätta in 145 kronor på bankgiro 281-8615 (vänligen uppge ditt namn och ”Förtäring årsmöte” i meddelanderutan samt ”veg.” om du önskar vegetarisk landgång) eller genom att köpa biljett på Restaurang Erics från och med måndagen den 14 februari. Vid insättning på bankgiro hämtas biljetten på årsmötet. Sista dag för biljettköp är 25 februari. 

Medlemsbar och förtäring av landgång

Nytt för i år att förtäring av landgång samt efterminglet sker nere i Restaurang Erics. Alla medlemmar är välkomna att runda av årsmöteskvällen tillsammans på Restaurang Erics. Utöver landgången finns lättare mat och dryck till försäljning.   

Teckenspråkstolk 

Om det finns behov av teckenspråkstolk, vänligen kontakta Pierre Nordberg, medlemsansvarig, på pierre.nordberg@mff.se.  

Välkommen! 

Dagordning/föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
 5. Fråga om kallelse till mötet har skett i vederbörlig ordning
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret samt årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 11. Fastställande av medlemsavgifter
 12. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Motioner som upptas först under mötet skall behandlas endast i den utsträckning som mötet så medger
 14. Bestämmande av antal styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av
  (i) ordförande i styrelsen för en tid av två år;
  (ii) en tredjedel av ledamöterna i styrelsen för en tid av tre år;
  (iii) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av två år;
  (iv) två revisorer jämte två suppleanter för en tid av ett år;
  (v) en ledamot i valberedningen för en tid av tre år;
  (vi) en suppleant i valberedningen för en tid av två år
 16. Övriga frågor
 17. Mötets avslutning

Förslag om förändring av föreningens stadgar kommer att behandlas på årsmötet under punkt 13 i föredragningslistan. Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för Föreningen eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

Följ årsmötet från distans

Årsmötet kommer att streamas live för alla medlemmar som inte kan vara med på plats. Det kommer dock inte att vara möjligt att rösta på distans. Mail med länk och inloggningsuppgifter kommer till alla medlemmar senast samma dag som årsmötet hålls.

Det kommer också att gå att se sändningen i efterhand.

Årsmöteshandlingar

Ta del av samtliga årsmöteshandlingar på den här sidan.

huvudpartners

officiella partners