hållbarhet

agenda 2030

Läs Malmö FF:s hållbarhetsrapport från 2021 här.

Vi är en samlande kraft

Få saker berör så mycket som Malmö FF. Femton gånger om året samlar vi i snitt 17 000 personer på Eleda Stadion för att stötta och dela vårt lags framgångar. Vi fungerar som en samlande kraft, inte bara för staden Malmö utan även inom Skåne. Att så många blickar och tankar riktas mot oss innebär samtidigt att vi har stora möjligheter att påverka och medför även ett ansvar.

Samhällsengagemang finns i klubbens DNA. Vi har sedan länge haft ett stort intresse för att utveckla och ge tillbaka till samhället. Men inget av det vi gör hade varit möjligt utan de samarbeten vi har med eldsjälar inom både näringslivet och offentlig sektor. Vi är stolta över vårt arbete men vi nöjer oss inte med gårdagens framgångar, utan letar konstant efter nya sammanhang där vi kan bidra. Därför har det varit naturligt för oss att lyfta blicken och ställa in siktet på mål som berör oss alla – FN:s Agenda 2030.

Ett målmedvetet hållbarhetsarbete

Under 2019 valde vi att inleda arbetet med att sammanlänka vårt hållbarhetsarbete med FN:s ramverk Agenda 2030. Ramverkets 17 globala utvecklingsmål representerar i dag ett globalt språk för hållbarhet. Genom att tala på samma sätt som företagen får vi bättre förutsättningar för att både synliggöra och beskriva vårt arbete. Samtidigt blir det enklare för oss att hitta gemensamma nämnare hos andra organisationer, vilket i sin tur kan ge upphov till både fler och helt nya möjligheter till samverkan.

Samtliga FN-mål är viktiga, men en viktig utgångspunkt för oss har varit att vår valda inriktning ska vara nära kopplad till klubbens verksamhet. Därför bygger vårt arbete med Agenda 2030 på de mål som ligger närmast i linje med vår strategi och verksamhetsplan och där vi på så vis kan göra störst positiv skillnad. För att identifiera lämpliga FN-mål att fokusera på tog vi hjälp av vår samarbetspartner Aspekta. Tillsammans valde vi att först utgå ifrån delmålen, som mer i detalj förklarar hur arbetet med ett visst FN-mål kan bedrivas. Genom interna workshops kopplade vi samman både existerande och potentiella aktiviteter med delmålen och kunde på så vis identifiera de FN-mål som vi inom Malmö FF initialt fokuserar på.

Resultatet av vårt utvecklingsarbete reflekteras i vår visionsplattform. Utgångspunkten för allt vi gör är vår värdegrund som leder oss i vår strävan mot vår vision att vinna och dela glädje, samhörighet och framgång med så många som möjligt. Detta gör vi genom att:

Som en röd tråd i vår strävan ska vi i alla sammanhang verka för en hållbar utveckling som tar sin utgångspunkt i hur vi arbetar med Agenda 2030.
Agenda 2030. För att vi ska kunna arbeta målmedvetet med Agenda 2030 måste strategin vara förankrad inom hela vår organisation. En viktig förutsättning för detta är att alla känner sig insatta. För samtliga mål och delmål har vi därför valt att förtydliga vår inställning och hur de knyter an till vår verksamhet.

Partnerskap är grunden

Grundat på detta har vi sedan valt att inrikta oss på tre specifika FN-mål som tydligast knyter an till vår verksamhet.

Varje mål bygger i sin tur på ett antal delmål, som mer i detalj klargör vårt förhållningssätt och hur vi väljer att bedriva vårt hållbarhetsarbete inom respektive FN-mål.

Hållbar konsumtion

Som en del i föreningens hållbarhetsarbete stöttar MFF Skåne Stadsmission.

Skåne Stadsmission arbetar för ett medmänskligare Skåne genom att erbjuda professionellt stöd, både akut och långsiktigt, till människor som lever i utsatta livssituationer. Tillsammans med Stadsmissionen vill Malmö FF bidra till ett hållbart och medmänskligt Skåne.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något. 

Vårt eget delmål

Långsiktig hållbarhet behöver genomsyra samhälls-utvecklingen på alla nivåer. Det är ett arbete vi aldrig blir klara med. För oss inom MFF är det en ständigt pågående process för att bidra till ett lite bättre Malmö och Skåne och en lite bättre värld!

huvudpartners

officiella partners