Välkomna till årsmötet

Publicerad 08 mars 2013

Malmö FF hälsar våra medlemar varmt välkomna till kvällens årsmöte klockan 19.10 i Restaurang 1910, Swedbank Stadion.

Vi slår upp portarna redan klockan 18.00 så att folk kan mingla runt med andra MFF:are och 18.55 kommer vi att visa en kort film om hur laget hade det på sitt träningsläger i Florida.

Därefter inleds årsmötet som kommer att se ut på följande vis:

FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
4. Fråga om kallelse till mötet har skett i vederbörlig ordning.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret samt årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Motioner som upptas först under mötet skall behandlas endast i den utsträckning som mötet så medger.
13. Bestämmande av antal styrelseledamöter och suppleanter.
14. Val av
 (i) ordförande i styrelsen för en tid av två (2) år;
 (ii) en tredjedel av ledamöterna i styrelsen, vilka skall väljas växelvis för en tid av tre (3) år vid varje årsmöte;
 (iii) två (2) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av två (2) år växelvis;
 (iv) två (2) revisorer jämte två (2) suppleanter för en tid av ett (1) år;
 (v) tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av tre (3) år, vilka skall väljas växelvis med val av en (1) ledamot vid varje årsmöte.
 (vi) en (1) suppleant i valberedningen för en tid av två (2) år.
15. Övriga frågor.
Fråga om andra beslutet om ändring av § 16 i föreningens stadgar kommer att behandlas under punkt 12. Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för Föreningen eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

 

Läs om valberedningens förslag inför årsmötet.

Rapporter, motioner och förslag inför årsmötet

Ekonomisk redovisning och revisionsberättelse

Läs om valberedningens förslag om Johan Erichs som ny styrelsemedlem

 

OBS! Medtag medlemskort

Varmt välkomna!