Sammanfattning av presskonferensen om det avbrutna samarbetet med IMG

Publicerad 29 januari 2007

I dag klockan 17.30 avhöll Malmö FF en presskonferens på Stadionbaren. Malmö FF representerades av vice ordförande Håkan Jeppsson och Per Eliasson som är styrelsesuppleant och ordförande i marknadskommittén. Ordförande Bengt Madsen var förhindrad att närvara på grund av en sedan tidigare inplanerad resa.

Presskonferensen inleddes med att Håkan Jeppsson läste upp det pressmeddelande som lades ut på hemsidan i anslutning till presskonferensens början:

”På affärsmässiga grunder har Malmö FF och IMG gemensamt valt att avbryta det långsiktiga samarbete som inleddes i slutet av 2005.

Malmö FF kommer fortsättningsvis att genomföra sina sälj- och marknadsföringsinsatser under egen ledning. Den befintliga organisationen kommer att förstärkas och utvecklas för att möta de behov som är förknippade med den nya arenan.”

Han berättade också att närmare information om Malmö FF:s framtida organisation kommer att presenteras på årsmötet den 16 februari. IMG var inbjudna att delta i presskonferensen men valde att avstå då det med rätta kunde förmodas att merparten av frågorna skulle röra Malmö FF:s framtid.

Innan ordet lämnades fritt togs frågan om vilka affärsmässiga skäl beslutet av avbryta samarbetet grundar sig på upp. Det finns skäl att understryka att det inte råder någon osämja mellan MFF och IMG. De affärsmässiga överväganden som ligger bakom det avbrutna samarbetet är ganska komplexa, men i stora drag handlar det om frågor som affärskontroll, frihet, tradition och arbetssätt. Det är inte heller önskvärt att på ett detaljerat plan ventilera två parters konfidentiella diskussioner om avtals- och samarbetsformer. På ett övergripande plan rör det sig om två affärsmodeller som inte har fungerat tillsammans och att det inte har gått att hitta sådana samarbetsformer att maximal vinst för båda parter skulle uppnås.

Därefter lämnades ordet fritt för frågor från de församlade journalisterna. Den redogörelse som följer är inte en ordagrann återgivning av det som sades utan ett försök att sammanfatta de viktigaste inslagen i presskonferensens frågor och svar. I något fall har svaren på två frågor av likartad karaktär slagits ihop.

Har IMG betalat ut någon summa till MFF?
Nej! Det var heller aldrig tanken att IMG skulle betala något direkt från IMG till MFF. IMG skulle arbeta med försäljning åt MFF, därigenom dra in intäkter och få provision på dessa intäkter.

När upphör avtalet? Finns det någon uppsägningstid?
Samarbetet mellan parterna upphör med omedelbar verkan.

Var det MFF:s eller IMG:s beslut?
Vi har gemensamt kommit fram till att det inte går att hitta en modell som gynnar båda parter över 13 år. Beslutet har växt fram hos båda parter.

Klarar MFF att snabbt ställa om till de nya förutsättningarna?
MFF har sedan tidigare en ytterst kompetent organisation på försäljnings- och marknadssidan, vilket inte minst visas av de stora marknadsintäkterna de senaste åren. Det som händer är att denna organisation fortsätter jobba med att marknadsföra och sälja Malmö FF på samma sätt som innan IMG kom in i bilden. Vi ska dessutom bygga upp och utveckla organisationen för att möta de utmaningar som är förknippade med en ny arena.

Hur påverkas intäkterna 2007?
Intäkterna 2007 påverkas inte. Budgeten inför 2007 är i balans. IMG skulle utföra ett arbete åt Malmö FF i form av försäljning. Den garantisumma IMG skulle ge MFF skulle täcka eventuellt inkomstbortfall, d.v.s. garantin skulle endast falla ut om försäljningsintäkterna var mindre än garantin. Eftersom 2007 års försäljningsintäkter redan överskrider garantin påverkas inte intäkterna.

Om vi blickar tillbaka till november 2005 när samarbetet inleddes var samarbete med IMG ett av flera alternativ som beaktades. Förhoppningen var att IMG skulle tillföra en ny dimension baserad på vårt starka varumärke. Alternativet att utveckla och stärka den egna organisationen och med det starka varumärket som grund gå vidare i arbetet med samarbetspartners – lokala, regionala och globala – fanns redan då. Vi har en framgångsrik marknadsorganisation och styrelsen har full tillförsikt inför framtiden. Vi har också ett starkt och engagerat nätverk att bygga vidare utifrån.

Är det tänkbart att samarbeta med någon externa part?
Det är fullt möjligt. Vi utesluter inte på något sätt samarbete med externa parter i enskilda frågor och projekt.

Tanken var att IMG skulle tillföra samarbetsparters på internationell nivå. Hur går det nu?
Det var tanken. Vår bedömning är att en förstärkt egen organisation, med hjälp av externa partners, har potentialen att nå samarbetsparters även på den nivån.

Hur besviken är man över det uteblivna samarbetet?
Det är klart att båda parter är ganska besvikna. När ett samarbete inleds med sikte på vinster för båda parter måste det ses som en besvikelse när man kommer fram till att samarbetet inte når dit man ville. Vi får dra lärdom av de erfarenheter vi har givit varandra under den tid vi har samarbetat.

När sades avtalet upp
Det gemensamma beslutet att slutgiltigt upphöra med samarbetet fattades i fredags. Därefter har vi informerat berörd personal, vilket gjorde att det var naturligt att offentliggöra det hela i dag.

Vilka lärdomar har dragits?
I sammanhanget ska man komma ihåg att det ur näringslivsperspektiv inte alls är unikt att två parter som avser att inleda ett samarbete efter en tid når insikten om att man inte hittar rätt former för att samarbetet ska bli så gynnsamt som man initialt trodde. Exempel på lärdomar som har dragit rör kommunikation, en del kunskaper om vad som krävs för att driva en modern arena och andra försäljningserfarenheter. Vi tror att IMG har lärt sig en del om den skandinaviska marknaden.

Var IMG på det klara med Malmö FF:s värde och möjligheter när samarbetet inleddes 2005?
Det tror vi. Här ska man komma ihåg att för IMG är en affär i den här storleksordningen en bland många. För MFF är det ”once in a lifetime” för att uttrycka det lite tillspetsat. Vi har vår historia, våra värden och vår tradition som skapar styrkan i namnet Malmö FF och vårt varumärke. Malmö FF och IMG är överens om Malmö FF:s värde i stort men har olika uppfattning om detaljer kring utformningen av arbetet i vardagen och har inte nått formerna för ett samarbete som maximerar vinsten för båda parter.

Hur påverkar avsaknaden av IMG:s garanti den nya stadion?
IMG var inte delaktiga i finansieringen av byggnationen av stadion. Däremot skulle garantin finnas med som en grundintäkt som garanterade en viss miniminivå på klubbens inkomster i händelse av låga försäljningsintäkter. Denna garanti finns ändå i varumärket och i den nya arenan i sig själv. Den nya arenan innebär så stora intäktsmöjligheter att försäljningen kommer att överträffa det belopp vi var garanterade av IMG.

Innebär inte den nya arenan ett större risktagande nu?
Inte i någon större utsträckning! Vi blir en större förening med en större egen organisation och intäkterna som behövs för att finansiera driften av den nya arenan kommer in den vägen. Vi är säkra på att den nya arenan inte är förknippade med en högre grad av risk i och med det avbrutna samarbetet.

Är inte det ni säger att IMG skulle hjälpa er att tjänat pengar men att ni nu har kommit på att ni kan tjäna minst lika mycket på egen hand?
Det är din tolkning. Intentionen med samarbetet var att hitta former där båda parter skulle tjäna mer än vad som annars var fallet.

Har den dåliga tabellplaceringen 2006 inverkat på IMG:s vilja att gå vidare med samarbetet?
Nej! Det är förstås i första hand en fråga IMG bör besvara men vi är övertygade om att de skulle ha varit utomordentligt nöjda med framtidsutsikterna helt oberoende av förra årets placering i Allsvenskan.

Vari ligger svårigheten i att hitta rätt samarbetsformer?
Det är en komplicerad fråga. Lite förenklat skulle man kunna säga att det rör rättigheter kopplade till Malmö FF som arena och varumärke. Det handlar även om frihet och kontroll i marknadsarbetet och hur man arbetar i vardagen.

Visade det sig att det var svårt att hitta sponsorer utöver Nätverket?
Det är inte där svårigheterna ligger. Däremot gick vi in i samarbetet med det mycket klart uttalade målet att vårt etablerade och värdefulla Nätverk skulle vårdas och bevaras. Potentialen att sälja in Malmö FF i ännu större sammanhang finns och det är något både vi och IMG tror.

Vad krävs i årliga intäkter för finansieringen av en ny arena?
Det krävs 25-30 miljoner kronor mer i årliga intäkter. Kraven för att finansiera driften av en ny arena av en viss storlek har inte förändrats sedan 2005. Med en ny arena får vi helt andra förutsättningar med en helt annan intäktspotential, vilket gör att vi kommer att klara denna intäktsökning.

Har Malmö FF lärt något av IMG rent konkret?
Absolut! Vi har lärt en hel del och de har troligen lärt en del av oss. Vi har exempelvis dragit lärdom av vissa affärsmodeller och en del kunskaper om driften av en modern fotbollsarena.

Har MFF gjort en riskkalkyl med anledning av de nya förutsättningarna?
Vårt samarbete med IMG har varit ganska kortvarigt. Marknadsintäkterna 2006 och 2007 är frukten av MFF:s historiska plattform på marknadssidan och frukten av den framgångsrika egna organisation vi har sedan tidigare och som vi nu ska bygga vidare på. Här ser vi inga risker. De risker som finns är kopplade till eventuella förväntningar om framtiden som har byggts upp på samarbetet med en så internationellt etablerad samarbetspartner som IMG. Vi har diskuterat med ett flertal av våra största samarbetspartners och inte fått några negativa reaktioner.

Hur stora sponsorintäkter hade Malmö FF 2006?
Det beror lite på hur man räknar men i runda tal knappt 40 miljoner.

Hur stora sponsorintäkter är säkrade inför 2007?
Knappt 40 miljoner!

Har IMG:s samarbete med IFK Göteborg haft någon inverkan på Malmö FF:s förhållningssätt?
MFF har haft en öppen attityd till IMG:s övriga satsningar. Vi ville säkerställa att det inte fanns någon annan betydande samarbetspartner i större delen av Götaland och på Sjælland, men när det gäller övriga storstadsregioner i Sverige såg vi IMG:s engagemang närmast som en fördel som ytterligare stärkte svensk fotbolls attraktionskraft och därigenom indirekt Malmö FF:s i det internationella sammanhanget.

Efter denna fråga avslutades presskonferensen. Malmö FF hoppas att denna redogörelse för de frågor som ställdes på presskonferensen och de svar som gavs har besvarat en del av de frågor och funderingar som har infunnit sig sedan offentliggörandet.