Pressmeddelande

Publicerad 26 november 2003

Med anledning av Skattemyndighetens beslut har Malmö FF skickat ut följande pressmeddelande till media.

Malmö den 26 november 2003

PRESSMEDDELANDE

Skattemyndighetens beslut

Malmö FF har i dag på eftermiddagen erhållit ett beslut om upptaxering från Skattemyndigheten i Malmö för perioden fram till och med 2001. Beslutet grundar sig på en genomgång av Malmö FF:s ekonomiska redovisning som företogs med anledning av de skatteskulder andra idrottsföreningar har drabbats av.

För Malmö FF:s vidkommande är det i huvudsak två områden som omfattas av beslutet. Det första området är beskattning av royaltyintäkter från MFF Service AB, ett av Malmö FF helägt bolag, till Malmö FF. Denna typ av intäkter var vanlig bland idrottsklubbar, eftersom de tidigare inte var föremål för beskattning. Rättsläget ändrades emellertid i och med den dom som föll i skattemålet mot Helsingborgs IF år 2001. Efter denna dom ändrade Malmö FF omedelbart struktur på verksamheten, så att dessa intäkter upphörde. De skatter som nu krävs in avser perioden dessförinnan. Malmö FF har därför endast detaljer att invända mot de skattekrav Skattemyndigheten ställer i detta avseende.

Det andra området rör arbetsgivaravgifter för ersättningar som har betalats till ett konsultbolag ägt av Hasse Borg för dennes verksamhet som sportchef i Malmö FF. Fram till december 2001 utfördes uppdraget som sportchef på konsultbasis och bedrevs parallellt med uppdrag för Puma och för TV, vilket innebär att Malmö FF köpte tjänsten från konsultbolaget. (Från och med 2002 är Hasse Borg heltidsanställd av Malmö FF.) Eftersom Hasse Borg inte var anställd i Malmö FF under den aktuella perioden utgick heller inte arbetsgivaravgifter. Denna del av Skattemyndighetens krav bestrider Malmö FF.

Både avtalet mellan Malmö FF och MFF Service AB och avtalet mellan Malmö FF och konsultbolaget upprättades och utformades i samråd med och efter anvisningar från Malmö FF:s revisorer Deloitte och Touche.

Det totala belopp Skattemyndigheten yrkar på är knappt elva miljoner kronor. I enlighet med vad som sägs ovan kommer Malmö FF att överklaga delar av beslutet.

Malmö FF vill även understryka att verksamheten i dag bedrivs enligt de riktlinjer Skattemyndigheten har utfärdat och att de områden som är föremål för upptaxering enligt Skattemyndighetens beslut upphörde under 2001.

För vidare uttalanden från Malmö FF hänvisas till föreningens juridiska ombud i ärendet, advokat Sven-Åke Bergkvist från Mannheimer & Swartling i Stockholm.

Konsekvenser för Malmö FF:s ekonomi

En relevant fråga för Malmö FF:s medlemmar, publik och sympatisörer är även vilka konsekvenser Skattemyndighetens beslut får för föreningens ekonomi. En uppenbar följd är naturligtvis att Malmö FF:s totala förmögenhet kommer att minska med ett belopp som motsvaras av den slutliga skatteinbetalningens storlek. Enligt den senaste prognosen kommer Malmö FF:s egna kapital (nettoförmögenhet) att uppgå till drygt 30 miljoner kronor vid årsskiftet 2003/2004. Även med hänsyn till Skattemyndighetens krav kommer därmed föreningens ekonomi att uppvisa en nettoförmögenhet på över 20 miljoner kronor, vilket innebär att Malmö FF med råge uppfyller det krav elitlicensen ställer.

Den normala gången i skatteärenden av den här typen är att en överenskommelse om en avbetalningsplan träffas med Skattemyndigheten. Malmö FF hyser gott hopp om att få anstånd med betalningen av den del överklagan avser. Föreningens likviditet, d.v.s. tillgångar i form av kassa och banktillgodohavanden, kommer dock oundvikligen att påverkas negativt av en första betalning. Likviditetsprognosen visar emellertid att föreningens ekonomi klarar även en utbetalning till Skattemyndigheten under våren utan att föreningen behöver låna pengar.

Även om det egna kapitalet förblir kraftigt positivt och likviditeten hålls över noll kan man dock inte komma ifrån att en extraordinär utgift av detta slag påverkar föreningens ekonomi negativt. Den summa som erläggs till Skattemyndigheten kan inte användas till t.ex. ungdomsverksamheten. Den extra kostnaden kommer därför att öka kraven på kostnadseffektiviteten inom föreningen. Målsättningen att gå runt på hela verksamheten under 2004, d.v.s. inte bara på den löpande verksamheten som i år, blir svårare att infria, men kvarstår som vägledande princip för hanteringen av ekonomin.

Med himmelsblå hälsning

Malmö Fotbollförening