Presentation av valberedningens kandidater

Publicerad 10 februari 2012

Under sommaren 2011 påbörjades valberedningens arbete då vi intervjuade den sittande styrelsen och Malmö FF:s VD Per Nilsson. Vi har vid olika tillfällen haft uppföljande samtal med befintliga styrelseledamöter och potentiella kandidater och vi har förhört oss hos och gjort avstämningar med olika engagerade medlemsgrupper och självfallet även MFF Support. För att komplettera de förslag som hade framkommit sedan tidigare och via våra egna respektive kontaktnät gick vi även under september 2011 ut med en uppmaning till intresserade att lämna ytterligare förslag på lämpliga styrelsekandidater för Malmö FF:s styrelse 2012.

Av den sittande styrelsen meddelade två styrelseledamöter, Carina Brorman och Ingemar Erlandsson, att de inte ställde upp för omval. Orsaken var i båda fallen förändrade arbetsuppgifter där arbetet blev förlagt till annan ort. Styrelsesuppleanten Björn Bergman meddelade att han ställer sin plats till förfogande. 

För några år sedan påbörjade vi ett långsiktigt arbete för att identifiera de övergripande strategiska frågorna för valberedningens arbete. Det har skett mot bakgrund av att klubben under senare år genomgått stora organisatoriska förändringar, vilket ställer delvis andra krav i fråga om önskad kompetens. Den viktigaste förändringen är att styrelsen sedan tillsättandet av en VD handhar de strategiska frågorna och att de operativa frågorna sköts av VD och den inre organisationen. Arbetet sker inte bara med sikte på kommande år utan vi försöker även kartlägga och i vissa fall intervjua lämpliga framtida styrelsekandidater för att på så sätt bygga en kandidatbank för framtida styrelseledamöter.

Med hänsyn till vilka styrelseledamöter som avsade sig sina uppdrag och den kompetens styrelsen behöver har vårt mål inför stundande årsmöte varit att finna nya styrelsekandidater som både har fotbollsmässig/idrottslig kompetens och som dessutom har gjort civil karriär inom olika samhällsområden. Syftet har varit att gagna en helhetsbild i styrelsearbetet och att de nya kandidaterna ska ligga i linje med den långsiktiga strategin.

De kandidater vi nu föreslår – Anna Nordström Carlsson, Magnus Andersson och Claes Malmberg – kommer från skilda bakgrunder och verkar inom olika områden, men en sak de har gemensam är att de har ett förflutet inom fotboll eller annan idrott. Genom att klicka här finner ni en kort presentation av de tre nya kandidaterna som föreslås till Malmö FF:s styrelse 2012.

Bernt Åke Petersson, ordförande (vald till årsmötet 2012)
Jörgen Svensson (vald till årsmötet 2013)
Pehr Andersson (vald till årsmötet 2014)