Om den senaste tidens skatteärenden

Publicerad 23 december 2003

Den senaste månaden har Skattemyndigheten beslutat om en upptaxering av Malmö FF för perioden fram till 2001. Eftersom beslut för olika typer av skatt fattas av olika skattemyndigheter i landet har besluten kommit i tre separata skrivelser. Olyckligtvis kom de två sista besluten efter att årets sista medlemsblad hade skickats ut, varför vi i medlemsbladet enbart kunde sammanfatta det första beslutet och ge klubbens syn på dess innehåll.

Om den senaste tidens skatteärenden

Den senaste månaden har Skattemyndigheten beslutat om en upptaxering av Malmö FF för perioden fram till 2001. Eftersom beslut för olika typer av skatt fattas av olika skattemyndigheter i landet har besluten kommit i tre separata skrivelser. Olyckligtvis kom de två sista besluten efter att årets sista medlemsblad hade skickats ut, varför vi i medlemsbladet enbart kunde sammanfatta det första beslutet och ge klubbens syn på dess innehåll. Det finns därför anledning att också ge en kort summering av de två andra besluten och vad de innebär för föreningen. För fullständighetens skull inleder vi med ett utdrag ur texten i medlemsbladet om det första beslutet.

Det första beslutet rörde i huvudsak två områden. Det första av dessa områden är beskattning av s.k. royaltyintäkter från MFF Service AB till Malmö FF. Denna typ av intäkter var fram till 2001 vanlig bland idrottsklubbar, eftersom de då inte var föremål för beskattning. Detta förhållande ändrades i och med den dom som föll i skattemålet mot Helsingborgs IF år 2001. Efter denna dom upphörde Malmö FF med sådana intäkter och de skatter som föreningen nu har ålagts att betala avser perioden dessförinnan. Malmö FF har därför endast detaljer att invända mot denna del av Skattemyndighetens beslut.

Det andra området rör arbetsgivaravgifter för ersättningar som har betalats till ett konsultbolag ägt av Hasse Borg för dennes verksamhet som sportchef i Malmö FF. När Malmö FF 1999 behövde en sportchef anlitades Hasse Borg för detta uppdrag därför att han, enligt Malmö FF:s dåvarande och nuvarande mening, var och är den klart mest lämpade för uppdraget. När Hasse Borg anlitades hade han uppdrag för andra företag som ville att han skulle fortsätta med sina uppdrag för dem. De gick däremot med på att han engagerades av Malmö FF som sportchef på konsultbasis. Under 2001 återetablerades Malmö FF:s position i toppskiktet av svensk fotboll, såväl sportsligt som ekonomiskt. Hasse Borg valde då att avveckla uppdragen för andra och på heltid ägna sig åt uppdraget som sportchef i Malmö FF. Eftersom Malmö FF därmed blev enda uppdragsgivare upphörde konsultavtalet och från och med 1 januari 2002 är Hasse Borg anställd som sportchef av Malmö FF.

Det konsultavtal som ingicks mellan Malmö FF och Hasse Borgs konsultbolag utformades och upprättades av Malmö FF. Avtalet utformades enligt anvisningar från föreningens revisorer Deloitte & Touche, som inte hade något att invända mot uppgörelsen. Såväl Deloitte & Touche som Malmö FF:s juridiska ombud i skattefrågor, advokat Sven-Åke Bergkvist på Mannheimer Swartling (Sveriges största advokatbyrå), vidhåller att avtalet i fråga är korrekt. Malmö FF står bakom Hasse Borg i den här situationen och denna del av Skattemyndighetens beslut kommer att överklagas.

Det andra beslutet handlar om s.k. reklamskatt. Reklamskatt betalas när företag köper annonser eller på annat sätt köper reklamutrymme. Reklamskatt ska även betalas när företag sponsrar idrottsklubbar. Under den aktuella perioden har Malmö FF betalat in cirka två miljoner kronor i reklamskatt. Skattemyndigheten yrkar på ytterligare 1,6 miljoner kronor eftersom man menar att reklamskatten vid vissa typer av sponsoravtal ska beräknas på ett högre belopp än vad Malmö FF och våra revisorer anser. Malmö FF bestrider en del av Skattemyndighetens reklamskattekrav.

Det tredje beslutet rör särskild inkomstskatt för artister bosatta i utlandet. Denna skatt ska betalas om artister eller idrottsmän som bor i utlandet anlitas för uppdrag i Sverige och utgörs av 15 procent av den ersättning som betalas till artisten eller idrottsmannen. Skattemyndigheten anser att denna typ av skatt borde ha erlagts för den andel av övergångssumman som Daniel Andersson, Yksel Osmanovski och Zlatan Ibrahimovic fick när de lämnade Malmö FF för spel i Bari och Ajax. Malmö FF menar, återigen med stöd av vårt juridiska ombud advokat Sven-Åke Bergkvist, att beloppet omöjligen kan vara skattepliktigt i Sverige. Ersättningen har betalats av Bari och Ajax till spelarna för att de valde att spela för dessa klubbar, d.v.s. som ersättning för tjänster utförda åt Bari och Ajax. Ingen av spelarna hade fått något extra belopp om de hade valt att fortsätta spela i MFF, utan de hade då bara fortsatt att kvittera ut den lön Malmö FF betalade som ersättning för deras tjänster här. Denna del av Skattemyndighetens krav kommer att överklagas.

Sammantaget utgör det nettobelopp Skattemyndigheten yrkar på cirka 11,8 miljoner kronor. Av detta belopp utgör cirka 5,4 miljoner kronor krav som Malmö FF bestrider.

En berättigad fråga från medlemmar och MFF-vänner är om det kommer fler krav från Skattemyndigheten för den undersökta perioden. Svaret på frågan är att Skattemyndigheten har gjort en fullständig genomgång av Malmö FF:s ekonomi under perioden och att inga andra områden behandlas i Skattemyndighetens revisionspromemorior. Skattemyndigheten har med andra ord inte aviserat att fler områden skulle kunna bli föremål för upptaxering.

Skattemyndigheten och Malmö FF har kommit överens om att hälften av den del av Skattemyndighetens krav som inte är föremål för överklagan ska betalas senast 1 februari nästa år och den andra hälften senast 1 juli nästa år. Vad beträffar den del av beloppet som överklagas är den normala gången när ett skatteärende överklagas att beloppet inte behöver betalas in förrän ärendet är avgjort. En sådan överenskommelse har träffats även i det här fallet (i fråga om den särskilda inkomstskatten är överenskommelsen dock inte formellt klar ännu). Vår bedömning är att Malmö FF klarar de skatteinbetalningar som ska göras nästa år utan att behöva låna.

Styrelsen

Malmö Fotbollförening