MFF RÄKNAR MED ATT NÅ BUDGETMÅLET

Publicerad 14 augusti 2003

Idag presenterade Malmö FF sitt halvårsbokslut på en presskonferens på Malmö Stadion. Samtidigt får alla medlemmar det hemskickat per post idag.

MFF RÄKNAR MED ATT NÅ BUDGETMÅLET

Malmö FF:s aktuella ekonomiska situation kan sammanfattas i följande punkter:

Första halvåret 2003 gav ett överskott på rörelsen, d.v.s. den löpande verksamheten, på 13,7 miljoner kronor och ett sammanlagt överskott på 8 miljoner kronor.

Prognosen för helåret 2003 pekar på ett överskott på rörelsen på drygt 1 miljon kronor. Årets ekonomiska målsättning – ett positivt rörelseresultat – ser därmed ut att kunna infrias. Sammanlagt, d.v.s. efter spelarköp, avskrivningar och finansnetto, pekar prognosen på ett underskott på knappt 10 miljoner kronor. Skillnaden i förhållande till rörelseresultatet består främst av avskrivningar på spelarkontrakt.

Malmö FF:s egna kapital (d.v.s. nettoförmögenhet) beräknas vid årsskiftet 2003/2004 uppgå till drygt 27 miljoner kronor. Av dessa beräknas 1 miljon utgöras av likvida medel. Likviditeten kommer att sjunka från 7,4 miljoner vid halvårsskiftet och sedan öka omedelbart efter årsskiftet. En sådan likviditetsutveckling är normal eftersom stora inkomster från våra samarbetspartners i Nätverket och årskortsförsäljningen kommer i början av varje år.

Den ekonomiska planeringen inför 2004 pågår. Målsättningen är att nå en budget som inte bara uppvisar överskott i rörelseresultatet utan även går runt sammanlagt.

Om vi börjar med det första halvåret (tabell 1), så har det skett en markant förbättring av resultatet i förhållande till 2002. Rörelseresultatet har förbättrats från ett överskott på 2,3 miljoner till ett överskott på 13,7 miljoner. En liten del av ökningen beror förvisso på att VM-uppehållet i fjor gjorde att endast tre hemmamatcher spelades första halvåret, men det förändrar inte den grundläggande trenden. Andra halvåret kommer inte att generera motsvarande överskott, men det är fullt naturligt. Fotbollssäsongens uppläggning gör att årskortsintäkter och merparten av intäkterna från våra samarbetspartners i näringslivet kommer i början av året, medan många kostnader, framför allt de tunga posterna löner och sociala avgifter, är jämnt fördelade över året. Prognosen för hela 2003 återfinns i tabell 2.

För hela året blir det beräknade överskottet på den löpande verksamheten drygt 1 miljon kronor, vilket är att jämföra med fjorårets underskott på 13,7 miljoner och underskottet året dessförinnan på 7 miljoner. Under förutsättning att prognosen för utvecklingen under andra halvåret slår in kan vi med andra ord glädjas åt att förra årets alltför stora underskott har eliminerats om man ser till den löpande verksamheten och minskats om man ser till det totala flödet av inkomster och utgifter. Föreningens ekonomi har därigenom genomgått en betydande förbättring. Givetvis bör man reservera sig för att det rör sig om en prognos och inte ett verkligt utfall, men efter en granskning av förväntade intäkter och kostnader under andra halvåret bedömer vi i dagsläget att det är större sannolikhet att inkomsterna överträffar prognosen än vad sannolikheten är att kostnaderna gör det. Bland annat baseras publikintäkterna på ett betydligt lägre publiksnitt än vi har i dag. Vidare ska noteras att vare sig inkomster eller utgifter relaterade till UEFA-cupdeltagandet ingår i prognosen eftersom storleken på dessa vid ett eventuellt avancemang är så beroende av lottningen.

Det finns mycket att glädjas åt i årets ekonomiska utveckling. Intäkterna från våra samarbetspartners är större än någonsin. Publikintäkterna är också större än någonsin. Om prognosen slår in kommer vi att förbättra det ekonomiska resultatet med tio miljoner i förhållande till året innan trots att vi inför säsongen drog på oss kostnader genom att köpa fyra etablerade allsvenska spelare. Men vi kan heller inte bortse från det faktum att vi alltjämt uppvisar ett underskott på nästan tio miljoner på grund av avskrivningarna på spelarkontrakt, d.v.s. kostnader för spelarköp. (Avskrivningarna fungerar så att det belopp Malmö FF betalar vid ett spelarköp fördelas på den tid spelarens kontrakt löper. Om en spelare köps in för tre miljoner kronor och skriver treårskontrakt kommer kostnaden att bokförs som en kostnad på en miljon kronor under vart och ett av de tre åren kontraktet löper.) Även underskott som härrör från den typen av poster leder så småningom till att vår ekonomiska bas försvagas. Det är därför lika viktigt som tidigare att hålla kostnaderna nere, alldeles oavsett den storartade utvecklingen på inkomstsidan.

Under året har kostnaderna minskat på personal- och administrationssidan. Minskningen beror främst på att spelartruppens storlek har minskat. En del dolda kostnadsminskningar på andra områden finns också, men de motverkas i vissa fall av naturliga kostnadsökningar. Så som avtalet med Malmö Stad är utformat stiger planhyrorna automatiskt när publiktillströmningen ökar och kostnaderna för Nätverket ökar i takt med att Nätverket växer för att ta några exempel. Det hindrar emellertid inte att ambitionen är att hålla kostnaderna i schack och eliminera alla icke nödvändiga sådana. För att nå detta mål har verksamheten delats in i olika kostnadsområden med en ansvarig för varje delområde. Principen är att den ansvariga ska godkänna alla utgifter inom ramen för sitt ansvarsområde. Därutöver följs det ekonomiska läget upp i ekonomikommittén som träffas minst en gång i månaden för att granska utfallet och lägga upp riktlinjer för framtiden. Ekonomikommittén föredrar sedan den ekonomiska situationen för styrelsen på varje styrelsemöte. I ekonomikommittén ingår från styrelsen Erling Pålsson, John Abrahamson, Pontus Hansson och Christer Persson samt från kansliet Hasse Borg, Jan-Olov Kindvall och Jarl Thorstensson.

Årets förväntade sammanlagda underskott på knappt 10 miljoner innebär att Malmö FF:s egna kapital – föreningens förmögenhet, om man så vill – minskar i samma omfattning. Det egna kapitalet kommer i slutet av år 2003 i så fall att uppgå till drygt 27 miljoner, vilket är tillräckligt för att utgöra en solid bas för föreningens ekonomi. Utöver förmögenhetens storlek är dess fördelning mellan olika tillgångar av betydelse. För vårt vidkommande utgör spelarkontrakten 16,6 miljoner, vilket är mer än hälften av det egna kapitalet, och värdet på Kulan 7 miljoner. Det innebär att en stor del av tillgångarna är bundna. Tillgångarna i form av likvida medel – d.v.s. pengar eller annat som direkt kan användas att betala skulder med – beräknas vid årsskiftet uppgå till en miljon kronor (posten kassa och bank i balansräkningen). Att endast ha en miljon tillgängligt i reda pengar är naturligtvis inte någon önskvärd situation, eftersom det ger viss sårbarhet för oförutsedda utgifter. Att likviditeten är låg just vid årsskiftet är emellertid inte ovanligt. I dagsläget finns dock över 7 miljoner i likvida tillgångar. Denna summa sjunker successivt fram till årsskiftet för att därefter återigen öka i takt med att intäkterna från Nätverket och årskortsförsäljning kommer in. Den låga likviditeten mitt i vintern ger därför inte ge någon anledning till oro.

Arbetet med den ekonomiska planeringen inför nästa år är redan i gång. Den övergripande ambitionen är att säkra föreningens långsiktiga ekonomiska bärkraftighet, att skapa utrymme för långsiktiga investeringar, att gardera oss mot oväntade utgifter samt att gardera oss mot att årets rekordintäkter kanske inte varar för evigt. Rent konkret innebär det att vi för närvarande arbetar med målsättningen att verksamheten under år 2004 ska gå runt, såväl i fråga om rörelseresultatet som det sammanlagda resultatet. Avsikten är att snarast ha en preliminär budget för 2004 klar som uppfyller detta mål. Att nå målet kommer att kräva rejäla insatser på kostnadssidan.

Tabell 1: Resultaträkning, januari-juni (miljoner kronor)

2003 2002 2001 2000

Intäkter 42,6 27,6 31,3 23,3
Publik 10,3 3,5 7,0 2,4
Nätverket, sponsorer, reklam 24,4 17,2 17,7 13,4
Övriga intäkter 7,9 6,9 6,6 7,5

Kostnader -28,9 -25,3 -22,0 -20,5
Rörelsekostnader -10,3 -7,0 -9,0 -7,1
Personal och administration -18,6 -18,3 -13,0 -13,4
Rörelseresultat 13,7 2,3 9,3 2,8

Spelarövergångar, netto -5,2 -3,6 63,6 1,8
Finansnetto och avskrivningar -0,5 0,0 -0,7 -0,6
Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultat 8,0 -1,3 72,2 4,0

Vad är en resultaträkning?

Det ekonomiska resultatet, d.v.s. svaret på frågan om Malmö FF går med vinst eller förlust, kan utläsas av resultaträkningen som visar inkomster och utgifter under en viss period. Tabell 1 visar inkomster och utgifter för första halvåret 2003 samt en jämförelse med första halvåret de tre föregående åren. Tabell 2 visar prognosen för inkomster och utgifter under hela år 2003 samt en jämförelse med de tre föregående åren.

Resultaträkningen är uppdelad i två delar. Den övre delen behandlar själva rörelsen. Den innehåller alla inkomster och utgifter som är relaterade till den dagliga verksamheten. Summerar man alla rörelseintäkter och drar ifrån rörelsens utgifter får man det s.k. rörelseresultatet som visar om den löpande verksamheten går med vinst eller förlust. Om den löpande verksamheten går med förlust innebär det att förmögenheten i reda pengar minskar. Om den löpande verksamheten går med vinst ökar förmögenheten och det finns utrymme att göra investeringar, t.ex. köpa in spelare.

Utöver den löpande verksamheten finns ytterligare några poster som måste läggas till för att få fram det slutliga resultatet. Kostnader och intäkter för inköp och försäljningar av spelare hänförs t.ex. inte till den löpande verksamheten men utgör likväl en inkomst eller utgift för föreningen. Dessutom görs s.k. avskrivningar som motsvarar den årliga förslitningen av de maskiner och byggnader föreningen förfogar över. Dessa poster återfinns tillsammans med finansnettot (något förenklat ränteinkomster minus ränteutgifter) i den nedre delen av resultaträkningen.

Tabell 2: Resultaträkning, januari-december (miljoner kronor)

2003(prognos) 2002 2001 2000

Intäkter 55,3 45,2 41,7 33,4
Publik 14,6 11,4 10,4 5,1
Nätverket, sponsorer, reklam 26,6 19,7 20,2 14,7
Övriga intäkter 14,1 14,1 11,1 13,6
Kostnader -54,2 -59,0 -48,7 -41,9
Rörelsekostnader -18,5 -19,1 -19,3 -14,5
Personal och administration -35,7 -39,9 -29,4 -27,4
Rörelseresultat 1,1 -13,8 -7,0 -8,5
Spelarövergångar, netto -10,0 -5,4 71,4 0,7
Finansnetto och avskrivningar -0,8 0,0 -0,6 -1,4
Extraordinära poster 0,0 0,0 -9,8 6,5

Resultat -9,7 -19,2 54,0 -2,7

Prognoser

Ekonomiska prognoser är alltid behäftade med ett betydande mått av osäkerhet. Prognosen för helåret 2003 ska inte tolkas som att vi tror att det verkliga utfallet kommer att bli exakt som de siffror som presenteras, utan som att det är det utfall vi i dagsläget bedömer vara mest sannolikt och att vi inte tror att det faktiska resultatet kommer att avvika alltför mycket från det beräknade. Prognosen bygger på en genomgång av kända intäkter och kostnader under resten av året, som t.ex. löner och sociala avgifter, samt bedömningar av osäkra intäkter och kostnader, som t.ex. publikintäkter.

Tabell 3: Balansräkning (miljoner kronor)

2003-12-31
(prognos)
2003-06-30 2002-12-31
Kassa och bank 1,0 7,4 8,8
Kulan 7,0 7,1 7,1
Spelare 16,5 21,3 21,6
Inventarier, varulager m.m. 3,8 5,2 2,0
Övriga fordringar 10,6 10,5 12,0
Tillgångar 38,9 51,5 51,5
Eget kapital 27,4 45,1 37,1
Övriga skulder 11,5 6,4 14,4

Skulder och eget kapital 38,9 51,5 51,5

Vad är en balansräkning?

Balansräkningen är en uppställning över Malmö FF:s samtliga tillgångar och skulder vid en viss tidpunkt. I tabell 3 återfinns balansräkningen för årsskiftet 2002/2003 och halvårsskiftet 2003 samt en prognos för balansräkningen vid årsskiftet 2003/2004. Den viktigaste posten i balansräkningen är eget kapital. Posten eget kapital beräknas genom att man summerar alla tillgångar och drar ifrån alla skulder. Eget kapital motsvarar Malmö FF:s nettoförmögenhet. Som framgår av tabellen beräknar vi att Malmö FF:s nettoförmögenhet kommer att uppgå till 27,4 miljoner kronor vid årets slut.

På tillgångssidan i balansräkningen ingår Malmö FF:s banktillgodohavanden (kassa och bank), värdet på Kulan, värdet på spelarkontrakten, värdet på souvenirlagret, värdet på inventarier samt diverse fordringar. Notera att värdet på spelarna inte är en uppskattning av potentiella intäkter vid spelarförsäljningar utan ett belopp som baseras på den kostnad Malmö FF betalar för spelaren när han kommer till klubben. Initialt bokförs spelaren till det belopp som betalas till den säljande klubben och sedan minskas värdet efterhand så att det blir noll i samma stund som kontraktet löper ut. Denna bokföringsmetod för spelarförvärv är den som rekommenderas av Svenska Fotbollförbundet. I praktiken innebär det att kostnaden för spelarköp fördelas på flera år i stället för att helt och hållet bokföras samma år spelaren köptes. På skuldsidan i balansräkningen finns skulder samt eget kapital. Som framgår ovan är det egna kapitalet inte någon skuld utan föreningens nettoförmögenhet. Värt att notera på skuldsidan är även att Malmö FF i dag inte har några räntebärande lån.