Malmö FF informerar om riskkapitalbolag.

Publicerad 07 juli 2004

Här följer klargörande information rörande bildandet och utformningen av Malmö FF:s riskkapitalbolag.

MALMÖ FF INFORMERAR OM RISKKAPITALBOLAG

Som många av er säkert noterade i samband med vinterns spelarköp har Malmö FF inlett samarbete med ett riskkapitalbolag. Syftet är att låta bolaget finansiera stora spelarköp som för Malmö FF:s del hade inneburit en alltför stor ekonomisk risk. I utbyte får bolaget en del av de intäkter som kan komma att genereras i framtiden. Vi tror att ett riskkapitalbolag är nödvändigt för att stärka Malmö FF:s ställning i toppen av svensk och nordisk fotboll. En liten grupp MFF-vänner har gått in med riskvilligt kapital i bolaget och vår förhoppning är att samarbetet med denna grupp ska bli både långvarigt och fruktbart för båda parter.

Tanken på att skapa ett riskkapitalbolag initierades förra sommaren. Bolaget konstruerades i samband med förvärvet av Afonso Alves från Atlético Mineiro i december 2003, då det stod klart att intresse för att delta i bolaget och täckning för att finansiera köpet av Afonso fanns utan att klubbens ekonomi riskerades. Några formaliteter kring bolagsbildningen återstod dock och vi ville dessutom utvidga kretsen av finansiärer något med sikte inte bara på Afonso utan även på framtiden. Vi valde därför i det skedet att endast kort informera om bolagsbildningen och att Afonso var det första förvärv som finansierades genom bolaget. När nu alla detaljer är på plats finns det anledning att lite mer ingående beskriva våra tankar kring samarbetet med riskkapitalbolaget.

Varför behöver Malmö FF ett riskkapitalbolag?

Att köpa in spelare till Malmö FF är en nödvändighet för att nå klubbens sportsliga mål. Även om ambitionen är att ha en stark ungdomsverksamhet som förser A-truppen med spelare kommer de spelare som utvecklas i de egna leden att behöva kompletteras med spelare från andra klubbar. Det kan röra sig om både svenska och utländska spelare med den spetskompetens som krävs för att höja lagets samlade slagstyrka med de kvaliteter som är skillnaden mellan den yttersta toppen och skiktet under. Kostnaden för sådana spelare överstiger i de flesta fall väsentligt kostnaden för vanliga spelarköp.

Det är inte orimligt att tro att de övergångssummor vi talar om kan hamna i storleksordningen 10 miljoner kronor. Malmö FF:s totala omsättning låg år 2003 på drygt 65 miljoner kronor. En kostnad på 10 miljoner skulle alltså ta nästan en sjättedel av de årliga intäkterna i anspråk, vilket skulle ha inneburit att den ekonomiska målsättningen om ett positivt sammanlagt resultat hade blivit omöjlig att uppnå utan motsvarande intäkter från spelarförsäljningar.

Vissa stora spelarköp kan på goda grunder förväntas leda till framtida intäkter om spelaren säljs vidare. Om vi förvärvar en ung talangfull spelare med merparten av karriären framför sig är det inte otroligt att spelaren i ett senare skede säljs för ett högre belopp än han köptes för. I så fall kan affären totalt sett medföra en betydande vinst. Men som vi alla vet kan somliga fotbollsspelare gå framåt mycket på kort tid medan andra stagnerar i utvecklingen. Det är inte alltid lätt att förutse vilken väg en enskild spelare kommer att gå.

Vid varje stort inköp finns möjligheten att göra en stor nettovinst om spelaren säljs vidare eller bidrar till framgångar för Malmö FF, men samtidigt föreligger risken att spelaren inte genererar några intäkter alls. Klubben kan förlora stora pengar om en spelare inte utvecklas på det sätt man tror och hoppas, vilket innebär ett stort ekonomiskt risktagande. Det är alltid lockande att köpa in spelare med stor potential, men det kan inte ske utan att de ekonomiska förutsättningarna finns. Vi får inte, likt så många andra klubbar i världen, förblindas att försöka nå kortsiktig sportslig framgång på bekostnad av ekonomiskt lättsinne.

Vi står alltså inför problemet att vilja värva spelare för att nå de sportsliga målen med god möjlighet att med råge få igen det belopp vi köper spelaren för men också med risken att inte få igen någonting alls. Vår bedömning är att det i dagsläget vore oansvarigt att av klubbens kapital använda belopp i storleksordningen 10 miljoner – nästan en sjättedel av klubbens årliga intäkter – till riskfyllda spelarköp.

Eftersom vi varken vill sänka de sportsliga målen eller ta orimligt stora ekonomiska risker har vi valt en tredje väg, nämligen att likt flera andra svenska klubbar bilda ett riskkapitalbolag som finansierar övergångssumman för vissa spelare. Risktagandet överlåts åt bolaget som i utbyte får en del av intäkterna när sådana uppkommer. Samarbetet med riskkapitalbolaget gör därmed att de sportsliga målen kan bibehållas samtidigt som klubbens framtida ekonomi inte äventyras.

Hur är avtalet mellan Malmö FF och riskkapitalbolaget upplagt?

Genom riskkapitalbolaget får Malmö FF pengar att finansiera köp av framstående spelare som klubben annars inte hade haft ekonomisk möjlighet att lösa. Den grupp MFF-vänner som går in i bolaget är villiga att ta den ekonomiska risken i utbyte mot att de får en andel av vinsten om Malmö FF:s satsning blir lönsam.

Efter att riskkapitalbolaget har finansierat ett visst spelarköp till ett visst belopp erhåller riskkapitalbolaget under en viss tidsperiod en andel av intäkterna vid spelarförsäljningar samt en andel av MFF:s sammanlagda ekonomiska vinst. Hur stor denna andel är beror givetvis på hur stor summa som satsades vid spelarköpet. Varje spelare som köps in med hjälp av pengar från bolaget behandlas som ett separat avtal och villkoren kan komma att variera från avtal till avtal.

Vid spelarförsäljningar får riskkapitalbolaget en andel av nettointäkterna när någon spelare i A-truppen säljs, oavsett om bolaget har deltagit i finansieringen av spelaren eller ej. Anledningen till att bolaget får utdelning vid försäljning av spelare bolaget inte har finansierat är att vi även vill kunna använda bolaget till att finansiera köp av spelare där sannolikheten att de så småningom ska säljas är liten. Det kan röra sig om hemvändande utlandsproffs som vill avsluta karriären med några säsonger i MFF och kanske även andra erfarna spelare där åldern gör att de förmodligen inte kommer att säljas vidare för några större summor. Ett riskkapitalbolag som enbart får utdelning vid försäljning av den spelare bolaget köper in är inte intresserat av att finansiera den typen av spelare. Om Barcelona hade krävt ett antal miljoner för Patrik Andersson hade vi alltså kunnat använda riskkapitalbolaget även till den transaktionen, vilket vi ser som positivt.

Anledningen till att riskkapitalbolaget får en andel av Malmö FF:s ekonomiska vinst är att sportsliga framgångar är bästa sättet att tjäna pengar i fotboll. Sportsliga framgångar kräver i sin tur ett lag som består av bra fotbollsspelare, vilket gör att vi behöver behålla våra spelare. Vi skulle kunna hamna i en situation där vi får ett bud på en spelare när vi står inför en avgörande avslutning i Allsvenskan eller ska spela kvalmatch till Champions League. Om riskkapitalbolaget bara får en andel av intäkterna vid spelarförsäljningar skulle bolaget i en sådan situation vilja sälja spelaren, medan Malmö FF givetvis har de sportsliga målen i fokus. Även om det alltid är Malmö FF som bestämmer om en försäljning ska ske, så är vår uppfattning att ett långsiktigt samarbete bygger på förtroende och att båda parter ska känna sig nöjda med utvecklingen. Genom att även ge riskkapitalbolaget del av de ekonomiska vinster som föds ur sportsliga framgångar skapas en relation där båda parters mål sammanfaller, vilket ökar finansiärernas vilja att finansiera fler spelarförvärv.

För att undvika att riskkapitalbolaget får orimligt stor utdelning finns en övre gräns för hur mycket pengar riskkapitalbolaget totalt kan erhålla till följd av finansieringen av ett visst spelarköp. Som motvikt finns även en undre gräns som gör att bolaget inte kan förlora hela det satsade kapitalet utan bara större delen av det. Utbetalningar för att nå upp till denna undre gräns kommer dock enbart att göras om Malmö FF:s ekonomi tillåter det.

Eftersom varje spelarköp utgör ett separat avtal har vi inte förbundit oss att låta bolaget finansiera spelare i framtiden även om avsikten är att så ska ske. I dagsläget har köpet av Afonso finansierats genom bolaget.

Vem bestämmer om spelarköp och spelarförsäljningar?

För att eliminera alla farhågor vad gäller beslutanderätten vid spelarövergångar vill vi understryka att det i alla situationer är Malmö FF som avgör när och till vilket pris en spelare ska säljas. Givetvis är det även Malmö FF som avgör vilka spelare som ska värvas till klubben. Riskkapitalbolaget har inget inflytande i dessa avseenden.

Är det bra eller dåligt att riskkapitalbolaget tjänar pengar?

Vad väntar vi oss av samarbetet med riskkapitalbolaget? Ur sportslig synvinkel är naturligtvis avsikten att skapa ett bättre och mer slagkraftigt lag. Ur ekonomisk synvinkel gör bolaget att Malmö FF inte löper risken att förlora stora pengar vid dyra spelarförvärv. Men det är viktigt att framhålla att vi från Malmö FF:s sida tror att spelarköpen kommer att generera större intäkter än kostnader på lång sikt. Det är detsamma som att säga att vi tror att bolaget kommer att tjäna pengar på uppgörelsen.

Att bolaget tjänar pengar är inte till MFF:s nackdel utan tvärtom till MFF:s fördel. Alla betalningar som går tillbaka till bolaget utgörs av en andel av olika former av intäkter till Malmö FF. Bolaget kan alltså endast tjäna pengar om Malmö FF:s intäkter är stora, vilket självfallet är en situation som gynnar klubben. Tanken är med andra ord att de spelare som finansieras av bolaget ska bidra till att öka intäkterna och därmed generera intäkter till både Malmö FF och bolaget, intäkter som annars inte hade kommit någondera parten till del. Vi vill med andra ord att bolaget ska vinna på affären.

Utöver det faktum att intäkter för riskkapitalbolaget med automatik sammanfaller med intäkter för Malmö FF är det viktigt att ha i minnet att vi ser avtalet som första steget i ett långsiktigt samarbete. Avsikten är att finansiärerna ska låta delar av de intäkter som kommer bolaget till del återinvesteras i Malmö FF, vilket i så fall möjliggör nya spelarköp i framtiden. På så sätt är förhoppningen att samarbetet i ännu högre grad ska gynna både klubben och finansiärerna genom att ge upphov till en positiv spiraleffekt med ökade framgångar, både sportsligt och ekonomiskt.

För styrelsen i Malmö FF

Bengt Madsen