Klart med ny fotbollsstadion!

Publicerad 03 mars 2006

Den politiska processen har varit lång och delbesluten många men igår klubbade kommunfullmäktige igenom förslaget om en ny fotbollsstadion.

Ärende 8 i gårdagens kommunfullmäktige handlade om ”Utveckning av Stadionområdet – medverkan till uppförande av ny fotbollsarena”.

Beslutet föregicks av en del diskussioner gällande arbetsmarknadsregler under byggtiden, miljökvalitetsaspekter, parkeringsproblem samt att den nya stadion inte blir för dyr att besöka.

Förslaget nedan röstades igenom med 53 röster för, 2 avstod, en var frånvarande och 5 röstade för vänsterpartiets och miljöpartiets tilläggsyrkanden.

”Kommunstyrelsen 15/2 2006 (Ilmar Reepalu/Tomas Bärring):
Kommunstyrelsen biträder vad stadskontoret i tjänsteutlåtande anfört och föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna att stadionfrågan får sin lösning enligt alternativ 2 i fritidsnämndens utredning, av innebörd att nuvarande stadion rustas upp för friidrott
m m och en ny fotbollsarena uppförs inom stadionområdet,
att godkänna att kommunen ingår avtal om den nya arenan med Malmö Fotbollförening m fl enligt upprättat förslag,
att godkänna att ett ränte- och amorteringsfritt lån om 100 milj kronor, med möjlighet till utökning till 125 milj kronor, utlämnas enligt villkoren i avtalet,
att tilldela fritidsnämnden en investeringsbudget om 50 milj kronor för upprustning av nuvarande Stadion, med fi nansiering ur likvida medel,
att uppdra åt stadsbyggnadsnämnden att tillsammens med intressenterna och i samråd med fritidsnämnden m fl påbörja och genomföra detaljplanearbetet,
samt
att uppdra åt kommunstyrelsen att underteckna avtalet och vidta övriga åtgärder som föranleds av avtalsrelationen.”

Klicka här för att komma till Malmö Stads hemsida och läsa mer om projektet. Klicka på ärende 8.