Kallelse till ordinarie årsmöte

Publicerad 09 februari 2011

Avhålles fredag 25 februari 2011 klockan 19.10. Restaurang 1910, Swedbank Stadion (ingång 51)

På dagordningen står förslag på ändringar i föreningens stadgar.
Alla förslag och motioner kommer att presenteras på mff.se tillsammans med styrelsens yttranden.

Landgång, lättöl/vatten, kaffe/te och kaka kommer att serveras efter årsmötet i Restaurang 1910 till dem som så önskar. Priset är 140 kronor och biljetter till förtäringen säljs i O´Learys Restaurang på Swedbank Stadion. Alternativt sätts 140 kronor in på bankgiro 281-8615. Glöm inte att ange ditt namn och ”Förtäring årsmöte”. Vid bankgiroinbetalning hämtas biljetten i samband med årsmötet. Sista dag för biljettköp är 16 februari 2011.

Välkomna!

OBS! Medtag medlemskort för 2010.

 

Föredragningslista
1.
Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
4. Fråga om kallelse till mötet har skett i vederbörlig ordning.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret samt årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Under denna punkt kommer styrelsens förslag till reviderade stadgar samt två motioner om stadgeändringar att behandlas. Motioner som upptas först under mötet skall behandlas endast i den utsträckning som mötet så medger.
13. Val av ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett (1) år.
14. Bestämmande av antal styrelseledamöter och suppleanter.
15. Val av
(i) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år;
(ii) två (2) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år;
(iii) två (2) revisorer jämte två (2) suppleanter för en tid av ett (1) år;
(iv) tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av tre (3) år, vilka skall väljas växelvis med val av en (1) ledamot vid varje årsmöte.
16. Övriga frågor.

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för Föreningen eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.