Kallelse till ordinarie årsmöte 2012

Publicerad 03 februari 2012

Ordinarie årsmöte äger rum fredag 2 mars 2012, klockan 19.10 i Restaurang 1910, Swedbank Stadion (ingång 51)

Föredragningslista återfinns nedan. På dagordningen står förslag på ändringar i föreningens stadgar. Alla förslag och motioner samt den ekonomiska redovisningen kommer efterhand att presenteras här tillsammans med styrelsens yttranden, förslag till stadgeändringar samt valberedningens förslag och presentationer av dom nya styrelsemedlemmar som föreslås.

Landgång i samband med årsmötet
Efter årsmötet kan du äta landgång, lättöl/vatten, kaffe/te, och kaka tillsammans med styrelsen. Priset är 140 kronor och det finns möjlighet att köpa till snaps och/eller avec. Du köper din biljett till landgången i O´Learys restaurang på Swedbank Stadion eller via insättning på bankgiro 281-8615 (vänligen uppge Ditt namn och ”Förtäring årsmöte” i meddelanderutan samt ”veg” om du önskar vegetariskt). Vid insättning på bankgiro hämtas biljetterna i samband med årsmötet. Sista dag för biljettköp är måndagen den 27 februari 2012.

Välkommen!

OBS! Medtag medlemskort för 2011.

Föredragningslista
1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
4. Fråga om kallelse till mötet har skett i vederbörlig ordning
5. Fastställande av föredragningslista
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret samt årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
10. Fastställande av medlemsavgifter
11. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Under denna punkt kommer styrelsens förslag till reviderade stadgar att behandlas. Motioner som upptas först under mötet skall behandlas endast i den utsträckning som mötet så medger
13. Val av ordförande, tillika ordförande i styrelsen
14. Bestämmande av antal styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av
(i) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen;
(ii) två (2) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning;
(iii) två (2) revisorer jämte två (2) suppleanter;
(iv) en (1) ledamot i valberedningen
16. Övriga frågor

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.