Kallelse till extra årsmöte

Publicerad 24 november 2010

Styrelsen i Malmö Fotbollförening kallar härmed samtliga medlemmar till extra årsmöte onsdagen den 8 december 2010, kl. 19.10 i Restaurang 1910 på Swedbank Stadion (ingång 51).

Anledningen till det extra årsmötet är behovet av fyllnadsval till valberedningen med anledning av Curt Mårtenssons bortgång och att Per Ågren avgår som ledamot i valberedningen då han har anställts som sportchef i Malmö FF.

Omedelbart efter det extra årsmötet kommer ett vanligt medlemsmöte att äga rum med VD Pelle Svensson och tillträdande sportchef Per Ågren.

Förslag till föredragningslista
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
4. Fråga om kallelse till mötet har skett i vederbörlig ordning.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Val av ledamöter i valberedningen.
7. Avslutning.

Förslag till beslut, ärende 6
Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter. Med endast en ledamot kvar är valberedningen inte längre beslutsför eftersom beslutsförhet kräver att minst två ledamöter är närvarande. I den uppkomna situationen är det styrelsens uppgift att sammankalla ett extra årsmöte för fyllnadsval av ledamöter till valberedningen samt att ge förslag på kandidater. Övriga förslag kommer att kungöras på MFFs hemsida om och när sådana kommer in.  

Styrelsen föreslår att Pehr Andersson och Jörgen Svensson väljs till ledamöter av valberedningen fram till och med ordinarie årsmöte den 25 februari 2011. Bernt-Åke Petersson kvarstår som ordförande och sammankallande.

Pehr Andersson är 51 år, uppvuxen i och bor i Malmö med mellanliggande juridikstudier i Lund. Han är näringslivsdirektör i Malmö Stad och har tidigare haft rollen som VD eller vice VD i Scandvision, BusinessCommunicationGroup, Linné Öresund och Cell Network. I kraft av sin nuvarande roll och tidigare bana har han ett oerhört brett kontaktnät och stark förankring i Malmö och regionen.

Jörgen Svensson är 51 år, uppvuxen i Malmö och bor numera i Falsterbo. Han är VD för Länsförsäkringar Liv och har tidigare haft andra VD- och chefsuppdrag i Länsförsäkringar och Skandia och i dessa roller byggt upp ett brett kontaktnät. Han har en stark koppling till Malmö FF som son till Lennart ”Lill-Kick” Svensson, har själv spelat i MFF från knattelag till juniorlag och är mångårig medlem och årskorts¬innehavare.  Han har även suttit ett år i styrelsen för MFF Dam.

Styrelsen har beaktat valberedningens uppgifter och anser att det är oerhört viktigt att få in personer i valberedningen med kunskap om Malmö, näringslivet och framförallt fotbollen och Malmö FF. Styrelsen är övertygad om att de föreslagna personerna uppfyller dessa krav och att de kommer att fullgöra sitt arbete i valberedningen med stor tillförsikt och kompetens.

Fullmakt
Medlemmars rösträtt vid mötet får utövas genom ombud under förutsättning att ombudet är medlem och har rösträtt vid mötet. Ombud skall på begäran uppvisa skriftlig fullmakt. Fullmaktsformulär finns tillgängligt här.

Malmö 24 november 2010
Styrelsen, Malmö Fotbollförening