Kallelse till årsmöte

Publicerad 06 februari 2014

Ordinarie årsmöte avhålles fredagen den 7 mars 2014 kl. 19:10 i Restaurang 1910, Swedbank Stadion (ingång 51).

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer senast 14 dagar före ordinarie årsmöte, d.v.s. senast 21 februari, att finnas tillgängliga för medlemmarna på mff.se samt i MFF Shopen.

OBS! Medtag medlemskort

Landgång i samband med årsmötet
Efter årsmötet kan du äta landgång, lättöl/vatten, kaffe/te och kaka tillsammans med styrelsen. Priset är 145 kronor och det finns möjlighet att köpa till snaps och/eller avec. Du köper din biljett till landgången genom att sätta in beloppet på bankgiro 281-8615 (vänligen uppge Ditt namn och ”Förtäring årsmöte” i meddelanderutan samt veg. om du önskar vegetarisk) eller genom att köpa biljett i O´Learys restaurang på Swedbank Stadion. Vid insättning på bankgiro hämtas biljetterna i samband med årsmötet.

O’Learys öppettider:
Måndag – Fredag 11:30-14:00
Lördag – Söndag  14:00-20:00

Kvällar i februari: 
Tisdag den 18/2: 19:00-23:00 
Onsdag den 19/2: 19:00-23:00
Tisdag den 25/2: 19:00-23:00
Onsdag den 26/2: 19:00-23:00

Sista dag för biljettköp är fredagen den 28 februari.

Välkommen!

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
4. Fråga om kallelse till mötet har skett i vederbörlig ordning.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret samt årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Motioner som upptas först under mötet skall behandlas endast i den utsträckning som mötet så medger.
13. Bestämmande av antal styrelseledamöter och suppleanter.
14. Val av
 (i) ordförande i styrelsen för en tid av två (2) år;
 (ii) en tredjedel av ledamöterna i styrelsen, vilka skall väljas växelvis för en tid av tre (3) år vid varje årsmöte;
 (iii) två (2) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av två (2) år växelvis;
 (iv) två (2) revisorer jämte två (2) suppleanter för en tid av ett (1) år;
 (v) tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av tre (3) år, vilka skall väljas växelvis med val av en (1) ledamot vid varje årsmöte.
 (vi) en (1) suppleant i valberedningen för en tid av två (2) år.
15. Övriga frågor.

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för Föreningen eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.