Kallelse till årsmöte

Publicerad 06 februari 2019 i Nyheter

Ordinarie årsmöte avhålles fredagen den 1 mars 2019 kl. 18:30 i Restaurang 1910, Stadion (ingång 51).

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer senast 14 dagar före ordinarie årsmöte, d.v.s. senast 15 februari, att finnas tillgängliga för medlemmarna på mff.se samt i MFF Shopen.

Ta med ditt medlemskort till årsmötet
Det är endast medlemmar som får delta i årsmötet. Alla medlemmar får närvara. Röstberättigade är de som var medlemmar 2018 och som är minst 16 år. 


Landgång i samband med årsmötet
Efter årsmötet kan du förtära landgång, lättöl/vatten, kaffe/te och kaka tillsammans med styrelsen och andra medlemmar. Priset är 145 kronor. Det finns möjlighet att köpa till snaps och avec. 

Du köper din biljett till landgången genom att sätta in 145 kronor på bankgiro 281-8615 (vänligen uppge ditt namn och ”Förtäring årsmöte” i meddelanderutan samt ”veg.” om du önskar vegetarisk landgång) eller genom att köpa biljett i MFF Shopen på Stadion. Vid insättning på bankgiro hämtas biljetten på årsmötet. Sista dag för biljettköp är 23 februari.

Eftermingel

För de medlemmar som vill stanna och umgås med sina medlemsvänner är medlemsbaren i Restaurang 1910 öppen efter årsmötet. Här behövs ingen föranmälan.

Teckenspråkstolk
Om det finns behov av teckenspråkstolk, vänligen kontakta Pierre Nordberg, medlemsansvarig, på pierre.nordberg@mff.se

Välkommen!

FÖREDRAGNINGSLISTA
1.   Fastställande av röstlängd för mötet.
2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3.   Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
4.   Fråga om kallelse till mötet har skett i vederbörlig ordning.
5.   Fastställande av föredragningslista.
6.   Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret samt årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret.
7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
8.   Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
9.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Motioner som upptas först under mötet skall behandlas endast i den utsträckning som mötet så medger.
13. Bestämmande av antal styrelseledamöter och suppleanter.
14. Val av
  (i) ordförande i styrelsen för en tid av två (2) år;
 (ii) en tredjedel av ledamöterna i styrelsen, vilka skall väljas växelvis för en tid av tre (3) år vid varje årsmöte;
  (iii) upp till två (2) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av två (2) år växelvis;
  (iv) två (2) revisorer jämte två (2) suppleanter för en tid av ett (1) år;
 (v) tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av tre (3) år, vilka skall väljas växelvis med val av en (1) ledamot vid varje årsmöte.
(vi) en (1) suppleant i valberedningen för en tid av två (2) år.

15. Övriga frågor.

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

Fråga om ändring av punkt 2, 10 och 20 i stadgarna kommer att behandlas på årsmötet.

huvudpartners

officiella partners