Kallelse till årsmöte

Publicerad 09 februari 2024 i Nyheter

Ordinarie årsmöte avhålles fredagen den 1 mars 2024 kl. 18:30 i Restaurang 1910, Eleda Stadion (ingång 7).

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer senast 14 dagar före ordinarie årsmöte, d.v.s. senast 16 februari, att finnas tillgängliga för medlemmarna på mff.se. Du kan också ta del av handlingarna genom att hämta ut dem i MFF Shopen under ordinarie öppettider.

Ta med ditt medlemskort och identitetshandling till årsmötet
Det är endast medlemmar som får delta i årsmötet. Alla medlemmar 2023 och 2024 får närvara. Röstberättigade är de som var medlemmar 2023 och som är minst 16 år.

Landgång i samband med årsmötet
Efter årsmötet kan du njuta av en landgång tillsammans med styrelsen och andra medlemmar på Erics Bar & Restaurang. Priset är 179 kronor.

Du köper din landgång genom att köpa en biljett hos AXS eller genom att köpa biljett på Erics Bar & Restaurang från och med måndagen den 12 februari. Sista dag för biljettköp är 26 februari.

Medlemsbar
Alla medlemmar är välkomna att runda av årsmöteskvällen tillsammans på Erics Bar & Restaurang. Utöver förbeställda landgångar finns lättare mat och dryck till försäljning.

Teckenspråkstolk och ljudslinga
Det finns ett antal platser längst fram i lokalen som är reserverade för medlemmar som är i behov av ljudslinga. Om det finns behov av teckenspråkstolk, vänligen kontakta Pierre Nordberg, medlemsansvarig, på pierre.nordberg@mff.se.

Årsmötet sänds på MFF Play
Du som inte kan vara på plats kan följa årsmötet på MFF Play. En länk till sändningen skickas ut senast samma dag som årsmötet. Notera att det inte finns möjlighet att delta i omröstningar eller att yttra sig digitalt.

Välkommen!

Föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
 5. Fråga om kallelse till mötet har skett i vederbörlig ordning
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret samt årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 11. Fastställande av medlemsavgifter
 12. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Motioner som upptas först under mötet skall behandlas endast i den utsträckning som mötet så medger
 14. Bestämmande av antal styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av
  (i) ordförande i styrelsen för en tid av två (2) år;
  (ii) en tredjedel av ledamöterna i styrelsen för en tid av tre år;
  (iii) två revisorer jämte två suppleanter för en tid av ett år;
  (iv) två ledamöter i valberedningen för en tid av fyra respektive tre år;
 16. Övriga frågor
 17. Mötets avslutning

Förslag om förändring av föreningens stadgar kommer att behandlas på årsmötet under punkt 13 i föredragningslistan.

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för Föreningen eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

huvudpartners

officiella partners