Kallelse till årsmöte

Publicerad 12 februari 2021 i Nyheter

Malmö FF:s ordinarie årsmöte 2021 äger rum fredagen den 5 mars klockan 18:30. På grund av covid-19 kommer årsmötet att genomföras digitalt. Här är viktig information till dig som medlem för att kunna delta i och rösta på årsmötet.

Årsmöteshandlingar
Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att publiceras på mff.se den 19 februari. De kommer även att finnas tillgängliga i MFF Shopen.

Dagordning/föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
 5. Fråga om kallelse till mötet har skett i vederbörlig ordning
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret samt årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 11. Fastställande av medlemsavgifter
 12. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Motioner som upptas först under mötet skall behandlas endast i den utsträckning som mötet så medger
 14. Bestämmande av antal styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av
  (i) tre ledamöter i styrelsen för en tid av tre år;
  (ii) fyllnadsval av en ledamot i styrelsen för en tid av två år;
  (iii) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av två år;
  (iv) två revisorer jämte två suppleanter för en tid av ett år;
  (v) en ledamot i valberedningen för en tid av tre år
 16. Övriga frågor
 17. Mötets avslutning

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för Föreningen eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

Bakgrund till att årsmötet sker digitalt
Med anledning av smittspridningen av covid-19 och de rekommendationer som gäller kommer årsmötet 2021 att behöva genomföras digitalt för att inte äventyra den personliga säkerheten. Medlemmarna kommer således att delta genom att koppla upp sig via dator, mobiltelefon eller surfplatta i stället för att komma till Eleda Stadion.

Tyvärr begränsar restriktionerna för sammankomster möjligheterna till friare debatter och diskussioner vid fysiska möten som medlemsmöten, något som kan anses begränsa den demokratiska processen. Styrelsen kommer därför inte att till årsmötet lägga några förslag utöver sådana som är nödvändiga att besluta om enligt de obligatoriska punkterna på dagordningen.

Sändning av årsmötet
Årsmötet är öppet för alla medlemmar i Malmö FF och kommer att sändas på MFF Play på samma vis som fjorårets två digitala medlemsmöten och studiosändningarna inför matcherna. Du kan se sändningen på dator, surfplatta eller mobiltelefon, men det krävs en särskild länk och ett lösenord. Alla medlemmar kommer att få ett mail med länk och lösenord skickat till sig inför årsmötet.

Röstning på årsmötet
Röstberättigade på årsmötet är alla som var medlemmar år 2020 och som är minst 16 år.

Röstning och aktivt deltagande i årsmötet kommer att ske genom den externa tjänsten Percap. Du laddar ned Percap antingen som applikation till din mobiltelefon (finns för både Android i Google Play och Iphone i App Store) eller som webbapplikation till din dator.

I Percap identifieras röstberättigade med Mobilt BankID. För att det ska fungera måste ditt fullständiga personnummer överensstämma mellan Mobilt BankID och Malmö FF:s medlemsregister.

Notera att det är röstningen som sker i Percap och som kräver Mobilt BankID. Det går utmärkt att se sändningen från årsmötet utan Mobilt BankID.

Om du inte har Mobilt BankID
För dig som inte har Mobilt BankID är en möjlighet att rösta att lämna fullmakt till någon annan medlem. Blankett för att lämna fullmakt finns här. Ifylld fullmakt kan skickas via e-post till medlem@mff.se eller via vanlig post till Malmö FF, Box 19067, 200 73 Malmö eller lämnas i MFF Shopen. Fullmakten ska vara Malmö FF tillhanda senast den 4 mars. Fullmakterna behöver komma in senast dagen före årsmötet för att vi ska hinna lägga in i Percap vem som lämnar fullmakt till vem.

Om du inte har Mobilt BankID och vill rösta på årsmötet men inte har någon att lämna fullmakt till, vänligen kontakta MFF:s medlemsansvarig Pierre Nordberg på telefon 0702-19 37 43 eller e-post pierre.nordberg@mff.se, så hjälper Malmö FF dig att hitta en lösning.

Komplettera dina personuppgifter i Malmö FF:s medlemsregister
För att Percap ska kunna identifiera dig som röstar på årsmötet behöver ditt fullständiga personnummer överensstämma mellan Mobilt BankID och vårt medlemsregister. Därför ber vi dig logga in på MFF:s medlemssidor och se över dina personuppgifter. Så här gör du:

 1. Gå till Malmö FF:s medlemssida: https://mffmedlem.sportadmin.se/sida/?ID=100316.
 2. Tryck på Logga in.
 3. Ange din e-postadress.
 4. Fyll i din engångskod som kommer till din e-postadress.
 5. Tryck på Mina sidor.
 6. Om de saknas, fyll i dina fyra sista siffror i personnumret. Uppdatera gärna även övriga personuppgifter.
 7. Tryck Uppdatera för att spara uppgifterna du kompletterar med.

Om du har problem med att logga in på medlemssidan eller med att ändra dina uppgifter, vänligen kontakta medlem@mff.se.

Ytterligare praktisk information
Ytterligare praktisk information om årsmötet kommer i samband med att årsmöteshandlingarna publiceras 19 februari. Det kommer exempelvis att behandla hur du gör om du vill ställa frågor eller om du vill uttala dig i någon fråga på årsmötet.

Teckenspråkstolk på årsmötet
Om det finns behov av teckenspråkstolk, vänligen kontakta Pierre Nordberg, medlemsansvarig: 0702-19 37 43 eller pierre.nordberg@mff.se.

Landgång i samband med årsmötet
För att upprätthålla traditionen att förtära landgång i samband med årsmötet erbjuds medlemmar möjlighet att förboka landgång. Hämta upp din beställning på Erics Bar & Restaurang på Eleda Stadion på årsmötesdagen mellan kl 11:30–15:30. Priset är 99 kr. Förboka till zoran.manevski@mff.se senast den 3 mars. Uppge om du önskar vanlig eller vegetarisk landgång. Betalning sker när du hämtar din landgång på Erics.

All praktisk information inför årsmötet
All praktisk information inför det digitala årsmötet finns samlat här.

huvudpartners

officiella partners