Information gällande förslag om samgående med LB07

Publicerad 25 september 2019 i Nyheter

I slutet av året är avsikten att hålla ett extra årsmöte i Malmö FF. På årsmötet ska medlemmarna besluta om ett förslag om samgående mellan MFF och LB07 som innebär att LB07:s ungdoms- och damverksamhet förs över till MFF. Med denna text vill vi ge en sammanfattande information om det förslag medlemmarna har att ta ställning till.

En bakgrund till förslaget är att MFF:s årsmöte 2016 beslutade att bygga en ungdomsverksamhet för flickor underifrån med början i fotbollsskolan. Trots väsentligt ökad marknadsföring av fotbollsskolan har antalet flickor varit betydligt lägre än förväntat. Styrelsen gav därför i mars i år ledningen i uppdrag att analysera alternativa vägar för att bygga en flickverksamhet. I uppdraget ingick också att intensifiera analysen av förutsättningarna för ett damlag i Malmö FF.

En annan utmaning som vi har brottats med i många år är unga spelares övergång från juniorlaget till att bli etablerade i A-laget. För att unga spelare ska ta detta viktiga steg i sin utveckling krävs speltid och matchning under rätt former. Tanken har funnits om att en samarbetsklubb i en tillräckligt hög division skulle kunna vara ett avgörande verktyg i unga spelares utvecklingsprocess och leda till att fler talanger når A-laget och vidare ut i Europa.

Den 8 mars kontaktade LB07 MFF med en förfrågan om det fanns intresse för ett samgående som innebär att LB07:s ungdomslag och damlag förs över till MFF och att ett långtgående samarbete etableras mellan MFF och det kvarvarande herrlaget i LB07. Denna förfrågan har därefter analyserats och diskuterats ingående under våren och sommaren. Processen mynnade den 12 september ut i ett inriktningsbeslut om att utifrån LB07:s förfrågan lägga fram ett förslag för MFF:s medlemmar på ett extra årsmöte.

Den rapportering och de diskussioner om samgåendet som har ägt rum i media har av inte helt onaturliga skäl främst handlat om damfotboll. Förslaget rymmer emellertid inte bara damfotboll utan fler dimensioner i form av flicklag, ökad bredd på pojksidan och en samarbetsklubb på herrsidan för talangutveckling. Helheten skapar intressanta möjligheter på många områden. Flick- och damfotboll är en jämställdhets- och värderingsfråga och det har med åren blivit självklart att en stor och modern fotbollsförening som Malmö FF ska ha både damer och herrar. Vi vill vara bäst i Sverige, ledande i Norden och etablerade i Europa både på dam- och herrsidan. Malmö FF blir i ännu högre grad en förening i tiden som skapar förutsättningar för och representerar hela Malmö.

I denna text vill vi ge en sammanfattande bild av vad förslaget innebär och vad målet med förslaget är. Ett mer utförligt underlag för medlemmarna att ta ställning utifrån kommer inför det extra årsmötet.

Vad är Malmö FF:s mål med förslaget?

Genom förslaget uppnår Malmö FF mål inom flera områden.

Bredd: Vi ger fler barn och ungdomar möjlighet att spela i Malmö FF under längre tid. Vi ger därmed fler möjlighet att utvecklas till starka individer i långsiktigt vinnande lag på och utanför planen.

Integration: Idrotten är ett viktigt verktyg för integrationen i samhället. Gemenskapen i lagidrotter skapar möten inte bara mellan barn och ungdomar från olika delar av samhället och med olika bakgrund utan även för deras föräldrar, ledare och funktionärer. Genom att samla fler människor från hela Malmö kan Malmö FF bidra till att stärka integrationen av staden.

Flickor: Att bygga flickverksamhet med start i de yngsta åldersgrupperna har visat sig svårare än vi förutsåg. Om LB07:s kvalitativa flickverksamhet och stora kompetens på området inlemmas i Malmö FF kan vi gemensamt skapa en fotbollsutbildning för flickor av allra högsta klass. Över tiden kommer det tilltänkta damlaget att kunna förses med ett stort antal egenfostrade spelare.

Ungdom: Med en högkvalitativ fotbollsutbildning som når fler, både pojkar och flickor, skapar vi förutsättningar för fler egna produkter att etablera sig i MFF och i Europa. Vi skapar även förutsättningar för dem som inte når Allsvenskan att spela fotboll längre i livet. Vi blir ännu mer attraktiva som klubb med följden att ännu fler ungdomar söker sig till oss.

Dam: MFF får på nytt ett damlag. Vi får på nytt möjlighet att skapa framgång och bygga historia även på damsidan. Det är ett viktigt steg i att stärka vår position som en förening i tiden.

Herr: Ett långsiktigt samarbetsavtal med en välfungerande klubb ger nya möjligheter för spelarutveckling. Ett avgörande skede för många unga talanger är steget från junior till senior. Att kunna växa in i seniorspel i en samarbetsklubb kommer att ge fler egna spelare som etablerar sig i MFF.

Vad innebär förslaget i praktiken?

Om förslaget antas innebär det ett antal förändringar på olika områden. Vi sammanfattar dessa förändringar här.

Lagen: För lagen i respektive förening innebär förslaget följande:

• MFF:s befintliga lag påverkas inte.
• LB07:s ungdomslag går över till MFF.
• LB07:s damlag går över till MFF.
• Ett samarbetsavtal om spelarutveckling tecknas mellan MFF och LB07:s herrlag.

Vad gäller ungdomslagen är tanken att det initialt inte sker några förändringar avseende lagsammansättning och vem som tränar var.

Organisation: I och med att verksamheten utvidgas väsentligt kommer organisationen att behöva förstärkas med kompetenser på olika områden. Utöver ungdomsledare för alla lag kommer en sportchef på damsidan och ett par koordinatorer på ungdomssidan att ingå i den nya organisationen. Därtill kommer ett ökat behov av resurser inom kommunikation och den ekonomiska administrationen.

Ekonomi: En mer ingående ekonomisk kalkyl kommer att presenteras i underlaget till årsmötet. Vi räknar med att det tar åtminstone fem år innan framför allt seniorlagens verksamhet har nått upp till sin långsiktiga kostnadsnivå. En sammanfattande bild är att kostnaderna om förslaget antas år 2020 kommer att öka med 16 miljoner kronor i relation till dagens nivå. På längre sikt kommer kostnaderna att vara 28 miljoner kronor per år högre än i dag. Huvuddelen av den beräknade kostnadsökningen är hänförlig till damlaget.

Intäkterna uppskattas öka med 10 miljoner kronor år 2020 och på längre sikt med minst 27 miljoner kronor. Vi gör bedömningen att det på längre sikt finns betydande potential till högre intäkter i form av ökade marknadsintäkter, ökade TV- och andra intäkter för damfotboll generellt och spelarförsäljningar på både herr- och damsidan.

Under de första åren beräknas den nya verksamheten medföra större kostnader än intäkter. Vår uppfattning är att tillkomsten av dam- och flickverksamhet och breddningen av ungdomssidan är angelägna inslag i verksamheten som i sig är värda att under en övergångsperiod acceptera ett underskott för. I ett längre perspektiv måste dock MFF:s verksamhet gå runt.

Styrning och ledning av Malmö FF: Styrningen och ledningen av MFF påverkas i princip inte av förslaget. MFF:s årsmöte förblir föreningens högsta beslutande organ. MFF:s styrelse och MFF:s ledning förblir oförändrade. De förändringar som äger rum är i stort sett två. Nya personer tillsätts i de roller som tillkommer på dam- och ungdomssidan till följd av den utvidgade organisationen och LB07.s medlemmar blir medlemmar i MFF.

Hur ser beslutsprocessen ut?

För att förslaget ska antas måste både MFF:s och LB07:s medlemmar besluta enligt förslaget på sina respektive årsmöten. Extra årsmöten för att besluta i frågan kommer att äga rum i slutet av november eller början av december. Vi behöver ett förhandsbesked från Svenska Fotbollförbundet för att kunna lägga fram förslaget, vilket gör att datum för det extra årsmötet ännu inte har fastställts. Datum kommer att fastställas så fort som möjligt.

Inför årsmötet kommer medlemmarna att få handlingar med de konkreta förslag de har att ta ställning till samt ett underlag med närmare information.

Vidare ställer sig Malmö FF med sin organisation tillgänglig för frågor. Ytterligare medlemsmöte är inbokat den 7/10 och vid behov kommer fler möten att ske under hösten och fram till det extrainsatta årsmötet.

Malmö FF:s styrelse 20190924

Ladda ner informationen som PDF

huvudpartners

officiella partners