Halvårsredovisning 2006

Publicerad 15 augusti 2006

Här presenteras Malmö FF:s halvårsbokslut samt en prognos för helåret. Föreningen fortsätter att stärka sin goda ekonomiska situation.

Informationen skickades ut igår till de medlemmar som anmält att få information via E-post samt till Nätverket. Nu kan övriga ta del av informationen.

Malmö FF:s ekonomi första halvåret 2006

Malmö FF:s aktuella ekonomiska situation kan sammanfattas i följande punkter:

Första halvåret 2006 ger ett sammanlagt överskott på 3,6 miljoner kronor.

Prognosen för helåret 2006 pekar på ett överskott på 33,3 miljoner kronor.
Om årets tillfälliga engångsintäkter och engångskostnader – som i redovisningen kallas jämförelsestörande poster – räknas bort uppkommer ett underskott på 4,4 miljoner kronor. De jämförelsestörande posterna består främst av intäkter från spelarförsäljningar.

Malmö FF:s egna kapital (motsvarande nettoförmögenhet) beräknas vid årsskiftet 2006/2007 uppgå till 94,7 miljoner kronor. Ökningen gentemot föregående årsskifte beror på årets överskott. Av tillgångarna är 66,7 miljoner kronor bundna i spelarkontrakt, Kulan, souvenirlager, föreningens fond för framtida pensionsutbetalningar m.m.

Vid årsskiftet 2006/2007 beräknas klubbens likvida medel uppgå till 44,1 miljoner kronor. Av dessa utgörs cirka 10 miljoner av intäkter som avser 2007 och därför inte ingår i resultatet för 2006 men som betalas in i slutet av 2006 av årskortsköpare och samarbetspartners.

Den ekonomiska planeringen inför 2007 har påbörjats. Den ekonomiska målsättningen inför 2006 var att ekonomin skulle gå runt, såväl sammanlagt som exklusive engångsintäkter som spelarförsäljningar. Målet att ekonomin ska gå runt sammanlagt kommer att uppnås enligt prognosen. Om målet uppfylls när engångsintäkter som spelarförsäljningar räknas bort är dock osäkert, vilket i så fall beror på den sportsliga satsning som har ägt rum under året. För att den ekonomiska målsättningen inför 2007 ska infrias krävs därför fortsatt hårt arbete på kostnadssidan.

Klicka här för all ladda ner hela halvårsredovisningen.

Halvårsredovisning i PDF-format