Det blir en ny fotbollsarena!

Publicerad 29 juli 2005

I dag avhölls en presskonferens sammankallad av Stadsbyggnadsnämnden och Fritidsnämnden för att presentera deras utredningar om en ny fotbollsarena.

I maj beslutade Kommunstyrelsen att ge Fritidsnämnden och Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att var för sig utreda frågan om en ny fotbollsarena. Stadsbyggnadsnämndens uppdrag var att i första hand belysa de fysiska aspekterna, medan Fritidsnämnden i första hand skulle belysa finansiering, ägarstruktur och driftsansvar.

Från Malmö FF:s sida har vi fortsatt de positiva diskussioner vi sedan tidigare har fört med kommunens olika instanser. Ett led i arbetet har utgjorts av en skrivelse till Fritidsnämnden där vi framförde klubbens syn på en ny fotbollsarena. Skrivelsen mynnade ut i tre avgörande önskemål som vi hoppas att Kommunstyrelsen ska fatta beslut om. Det rör sig om a) att en ny fotbollsarena ska uppföras inom Stadionområdet, b) att fastställa storleken på Malmö stads bidrag samt c) att godkänna omfattningen av de uthyrningsbara ytorna som den nya arenan ska innehålla.

Fritidsnämnden och Stadsbyggnadsnämnden kallade i dag till presskonferens för att offentliggöra resultaten av deras respektive utredningar. Dessa utredningar kommer att användas som underlag för Kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Stadsbyggnadskontorets utredning innehåller flera olika alternativ för lokalisering av en ny arena. Utredningen belyser även Stadionområdets övriga funktioner samt trafik och parkering i anslutning till området.

Fritidsnämndens utredning ställer sig bakom Malmö FF:s önskemål. Dessutom framhålls vikten av att lösningen för friidrotten beslutas samtidigt som beslutet om fotbollsarenan fattas samt att även övriga anläggningar på Stadionområdet moderniseras. I fråga om ägandeform och drift behandlas några olika alternativ.

Malmö FF tycker det är mycket glädjande att utredningen ställer sig bakom Malmö FF:s önskemål och ser fram emot fortsatta diskussioner och beslut i samma positiva anda.

Malmö FF:s skrivelse till Fritidsnämnden som ingår som en bilaga i Fritidsnämndens utredning som offentliggjordes i dag. För den intresserade finns Malmö FF:s skrivelse i pdf-format via länken nedan.

Malmö FF:s skrivelse till Fritidsnämnden