Årsredovisning 2010 – Positiva tecken trots ett svagt resultat

Publicerad 18 februari 2011

Resultaten för 2010 var bästa tänkbara när det kommer till föreningens kärnverksamhet, fotboll och på många andra områden. Ekonomiskt visade däremot föreningen förlust för första gången sedan 2007.

En starkt bidragande orsak var styrelsens beslut att under året inte sälja några nyckelspelare för att vara med och slåss om SM-guldet. Med känt resultat. Jämfört med tidigare år uteblev intäkterna nästan helt från spelarförsäljningar vilka varit huvudanledningen till goda vinster under 00-talet.

Ekonomin 2010 i korthet
* Nettoresultatet uppgick till -32,8 mkr.

* Rörelseresultat exkl. transfer och avskrivningar har förbättrats med 11% från -30,1 2009 till årets -26,7mkr.

* Intäkterna exklusive spelartransaktioner ökade med 9% jämfört med 2009 till 148,3 mkr och är de högsta någonsin i MFFs historia.

* Kassaflödet förbättrades kraftigt till +1,3 mkr att jämföra med ett negativt kassaflöde 2009 motsvarande -23,4 mkr, vilket betyder att MFF har mer pengar i kassan vid utgången av 2010 jämfört med utgången 2009.

* Kostnaderna ökade med 9 mkr till 191 mkr. Ökningen beror främst på att kostnaderna för stadion ökade, då den 2010 var i fullt bruk hela året. Övriga kostnader minskade.

* Trots underskottet har klubben eget kapital om 78 mkr, vilket innebär att MFF fortsatt har en god ekonomisk bas.

* För att förbättra resultatet har kostnadsbesparingar initierats under året, vilka får effekt under 2011.

Årets resultat avviker från tidigare kommunicerad prognos (Medlemsmötet 8 december 2010). Förklaringen ligger främst i att gjorda prognoser under 2010, inte uppdaterats vid tagna beslut om kostnader och investeringar. Vissa viktiga avtal har inte hanterats med den så kallade försiktighetsprincipen, som innebär att man lägger in maximalt möjligt utfall avseende kostnader samt ej tar med osäkra intäkter.

En annan del av avvikelsen uppkom däremot sent på året och är relaterad till valutaförluster och engångskostnader i Swedbank Stadion samt vissa effekter av SM-guldet. En del av dessa var svårare att prognostisera och ska vägas mot de intäkter som genereras 2011.

Styrelsen är självfallet inte nöjd med den ekonomiska kontroll och styrning som varit under budgetåret och har vidtagit flera åtgärder för att liknande avvikelser inte ska upprepas. Från och med den 8 februari är Per Nilsson anställd som interims-vd och han är pålagd att omedelbart vidta åtgärder för att säkerställa ökad kostnadskontroll och nya rutiner för den ekonomiska rapporteringen. Utöver det kommer ytterligare en skarp bokslutsrapport att revideras under året av föreningens revisorer.

Årsredovisning 2010

Sammanfattning