MITT MFF

Medlemsvillkor

MEDLEMSVILLKOR MITT MFF
(VERSION 2022:01)

Dessa medlemsvillkor (”villkoren”) gäller fysisk person eller juridisk person som är användare/medlem (”medlemmen” eller ”du”) och MFF (Malmö Fotbollförening med organisationsnummer 846000-4487 ”MFF” eller ”vi”) som tjänsteleverantör avseende aktivitetssystemet Mitt MFF.

Genom att registrera dig som medlem i Mitt MFF, godkänner du villkoren. Villkoren gäller tillsvidare och MFF kan när som helst göra ändringar i villkoren. Villkor som gäller från tid till annan finns tillgängliga här. Om du inte godkänner våra ändringar har du alltid rätt att avsluta ditt medlemskap i Mitt MFF.

1. MEDLEMSKAP I Mitt MFF

Medlemskapet i Mitt MFF är kostnadsfritt. Genom Mitt MFF erbjuds supportrar att på eget ansvar använda de funktioner och möjligheter som Mitt MFF erbjuder. Genom tjänsten ges supportern tillgång till uppgifter om sina aktiviteter tillsammans med MFF såsom matcher man varit på, medlemskap i MFF och årskortsinnehav till våra Allsvenska hemmamatcher.

Supporterns användning av Mitt MFF ska ske i enlighet med villkoren och får inte strida mot gällande lag, föreskrifter eller god sed. Vidare får användningen inte göra intrång i tredje parts rättigheter, vara kränkande eller medföra risk för skada. MFF har rätt, men inte skyldighet, att granska medlems användning för att säkerställa att medlemmen inte bryter mot villkoren.

MFF har rätt att när som helst stänga av en medlem och dess konto som inte följer villkoren eller agerar på något annat sätt som kan medföra skada för MFF, annan medlem eller tredje part. En medlem som har stängts av har inte rätt att omregistrera sig eller använda tjänsten via annan medlems inloggning. Medlemmen förbinder sig att hålla MFF skadelöst för eventuell skada som medlemmen har orsakat genom sin användning av tjänsten.

Medlemskapet kan sägas upp av medlemmen genom kontakt med MFF enligt punkten 11 eller genom radering av konto i Mitt MFF. Radering av personuppgifter i samband med uppsägning/upphörande av Mitt MFF medlemskap sker i enlighet med MFF:s personuppgiftspolicy, punkten 9.

2. Poäng

Mitt MFF är ett kostnadsfritt system som tillhandahålls av MFF. Som medlem i Mitt MFF kan du följa dina aktiviteter tillsammans med MFF och tilldelas poäng för dessa.

Poängsystemet är personligt och knutet till supporterns Mitt MFF konto. Gällande information om poäng finns på mff.se.

3. ERBJUDANDEN OCH INFORMATION

Som medlem i Mitt MFF har du rätt att ta del av unika erbjudanden från MFF och MFF:s samarbetspartners. Sådana erbjudanden kan t.ex. skickas direkt till dig via e-post eller våra externa kanaler.

MFF reserverar sig för att det kan förekomma fel i den information som tillhandahålls i erbjudanden och artikelinformation om t.ex. pris. MFF förbehåller sig rätten att när som helst justera sådan information utan föregående avisering.

4. Hämtning av information från underleverantörer

För att kunna inhämta information kring aktiviteter samtycker användaren till att MFF hämtar personspecifik information från underleverantörer, såsom tillhandahållare av biljettsystem, medlemsregister och inscanning.

5. DELNING AV INFORMATION VIA Mitt MFF

Medlemmar av Mitt MFF erbjuds att på eget ansvar dela med sig av innehåll via Mitt MFF. Det innehåll som kan delas kan t.ex. innefatta poäng, topplista, statistik och bilder. Medlemmen ansvarar för allt innehåll som medlemmen tillhandahåller MFF i Mitt MFF och ger också MFF rätt att använda sådant innehåll för att tillhandahålla tjänsten.

6. ÅLDERSGRÄNS

Endast personer som har fyllt 6 år får vara medlemmar i Mitt MFF. Om du är under 16 år får du inte bli medlem utan målsmans tillåtelse. Genom att registrera dig som medlem i Mitt MFF garanterar du att du är minst 6 år och, om du är under 16 år, har målsmans tillåtelse.
 

7. TILLGÄNGLIGHET

MFF:s avsikt är att tillhandahålla tjänsten dygnet runt alla dagar om året. Tjänsten tillhandahålls dock i befintligt skick och MFF lämnar inga garantier avseende tjänstens tillgänglighet. Tjänsten kan från tid till annan ligga nere, pga. planerat eller oplanerat underhåll, driftsstörningar eller andra omständigheter. MFF förbehåller sig rätten att uppdatera, revidera, eller temporärt eller permanent upphöra med att tillhandahålla tjänsten.

8. FORCE MAJEURE

Inga påföljder kan göras gällande mot MFF för att MFF underlåter att fullgöra vad som anges i villkoren som har sin grund i en befriande omständighet som förhindrar eller avsevärt försvårar avtalsmässig fullgörelse. Som befriande omständighet avses oförutsedd omständighet som ligger utanför MFF:s kontroll såsom naturkatastrof, eldsvåda, krig, ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärd,arbetskonflikt eller liknande omständigheter.

9. PERSONUPPGIFTER

Vi värnar om din integritet och följer gällande dataskyddslagstiftning. MFF är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi behandlar om dig via Mitt MFF.

Om du vill ta del av vår personuppgiftspolicy hittar du den här. Se särskilt avsnitt 5 för dig som medlem.

10. COOKIES

Vi använder cookies på vår webbplats.

11. KONTAKTUPPGIFTER

Om du har några frågor om Mitt MFF är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter framgår nedan.

Malmö Fotbollförening med organisationsnummer 846000-4487

E-post: mitt@mff.se

Adress: Eric Perssons väg 3, Box 19067, 200 73 Malmö

12. Ansvarsbegränsning

MFF:s totala ansvar mot medlem under detta avtal i samband med tillhandahållandet av Mitt MFF är begränsat till fem tusen (5,000) kronor per kalenderår och ska i inget fall omfatta några indirekta skador, följdskador eller liknande skador eller förluster som uppstår i samband med detta avtal, inklusive, men inte begränsat till, uteblivna vinster och intäkter, goodwillförluster, kapitalkostnader, kostnader för ersättningsutrustning eller anspråk från tredje part.


huvudpartners

officiella partners