Sammanfattning av vilka förslag som behandlas på det extra årsmötet

Publicerad 31 oktober 2019 i Nyheter

Bakgrund

Den 8 mars kontaktade LB07 Malmö FF med en förfrågan om det fanns intresse för ett samgående som innebär att LB07:s ungdomslag och damlag förs över till Malmö FF och att ett långtgående samarbete etableras mellan Malmö FF och det kvarvarande herrlaget i LB07. Denna förfrågan har därefter analyserats och diskuterats ingående under våren och sommaren. Processen mynnade den 12 september ut i ett inriktningsbeslut om att utifrån LB07:s förfrågan lägga fram ett förslag för Malmö FF:s och LB07:s medlemmar på ett extra årsmöte i respektive förening.

Samgåendet består i korthet av följande delar:

Förslag om samgående med LB07

På det extra årsmötet kommer förslaget om samgående med LB07 att behandla de delar av samgåendet som kräver beslut av årsmötet, d.v.s. överföringen av LB07:s damlag och ungdomslag till Malmö FF.

Styrelsen inkluderar i förslaget om samgående med LB07 att det endast vinner bifall om det stöds av en kvalificerad majoritet bestående av 2/3 av de röster som avges. Som styrelsen har kommunicerat genom processen och som medlemmar har framfört är det starkt önskvärt att denna typ och storlek som ett samgående innebär har en bred majoritet bakom sig för att genomföras. Det handlar om att förutsättningarna för ett framgångsrikt genomförande inte finns om inte en bred majoritet står bakom förändringen.

Styrelsen har tidigare kommunicerat att stadgarna inte ställer kvalificerad majoritet som krav för beslut om samgående. Däremot har vi i närmare undersökningar av beslutsformalia uppmärksammats på att den som lägger ett förslag i själva förslaget kan inkludera krav på kvalificerad majoritet för det förslag som läggs fram även om det inte är nödvändigt enligt stadgarna. Det finns således utrymme för styrelsen att lägga fram förslaget med krav på kvalificerad majoritet och styrelsen väljer att göra det av de skäl som anförs i föregående stycke.

Förslag om att starta damlag

Styrelsen anser att det är önskvärt att på nytt starta ett damlag i Malmö FF även om förslaget om samgående med LB07 avslås. Styrelsen väljer därför att lägga fram förslaget att på nytt etablera ett damlag i Malmö FF som ett separat förslag. Beslut i denna fråga fattas med enkel majoritet. Därigenom får de medlemmar som är positiva till ett damlag men negativa till samgåendet med LB07 möjlighet att rösta i linje med sin uppfattning i båda avseendena.

Om årsmötet röstar ja till att starta ett damlag och med kvalificerad majoritet röstar ja till ett samgående med LB07 fortsätter arbetet med samgåendet enligt avsiktsförklaringen. För att det ska genomföras krävs också att LB07:s medlemmar röstar ja till samgåendet samt att Svenska Fotbollförbundet godkänner att LB07:s licens för spel i Elitettan övergår till Malmö FF.

Om årsmötet röstar ja till att starta ett damlag men inte med kvalificerad majoritet röstar ja till ett samgående med LB07 påbörjas arbete med att så snart som möjligt ha ett damlag i seriespel, vilket kommer att innebära den lägsta divisionen.

Förslag som inte behandlas på årsmötet

Under processen har styrelse och ledning undersökt flera olika alternativ utifrån vår vision och målsättning och utifrån möten och diskussioner med Malmö FF:s medlemmar. Vi har också fått in ett konkret förslag från en grupp medlemmar som var ganska likt ett av de alternativ vi arbetade med. Utgångspunkten för förslaget var att skapa de positiva effekter som förslaget om samgående med LB07 för med sig för ungdomsfotboll, damfotboll och samarbetsavtal för spelarutveckling men utan att ta över LB07:s damlags plats i seriesystemet och i stället starta ett damlag i Malmö FF:s namn i division 4.

Malmö FF har analyserat ett alternativ som sammanfaller med det förslag som gruppen medlemmar lämnade in. Ett sådant förslag kommer emellertid inte att behandlas på det extra årsmötet. Ett upplägg där LB07:s damlag lever vidare i elitfotbollen skulle kräva betydande kostnader för att finansiera laget parallellt med satsningen på att föra upp Malmö FF:s damlag genom seriesystemet. Samtidigt kommer intäkterna att bli lägre och mer osäkra till följd av att Malmö FF:s namn och varumärke inte syns på elitnivå. Det ter sig inte försvarbart att avsätta betydande resurser av Malmö FF:s medel för att skapa framgångar i en annan förenings namn. Därtill kommer att LB07 är negativa till ett annat upplägg än det som omfattas av avsiktsförklaringen.

Styrelsen har diskuterat ovanstående med representanter för den grupp medlemmar som lade fram förslaget. Mot bakgrund av ovan anförda omständigheter har de inget att invända mot att förslaget inte föreläggs årsmötet.

Motivering till förslagen

Styrelsen redogör här för de fördelar som uppnås med förslagen. Styrelsen förespråkar att årsmötet ska bifalla både förslaget om att starta damfotboll och förslaget om samgående med LB07 och argumentationen handlar om fördelarna med båda förslagen tillsammans. Styrelsen anser emellertid att det är önskvärt att starta ett damlag i Malmö FF även om förslaget om samgående med LB07 inte vinner bifall. Den del av nedanstående resonemang som enbart handlar om damfotboll i Malmö FF gäller således inte bara förslaget om samgående med LB07 utan även förslaget om att starta damfotboll.

Inom vilka områden utvecklas Malmö FF med förslaget?

Förslaget om samgående med LB07 rymmer flera dimensioner. Utöver damfotboll ingår flicklag, ökad bredd på pojksidan och en samarbetsklubb på herrsidan för talangutveckling. Helheten skapar intressanta möjligheter på många områden. Malmö FF blir i ännu högre grad en förening i tiden som skapar förutsättningar för och representerar hela Malmö.

Bredd: Vi ger fler barn och ungdomar möjlighet att spela i Malmö FF under längre tid. Vi ger därmed fler möjlighet att utvecklas till starka individer i långsiktigt vinnande lag på och utanför planen.

Flickor: Att bygga flickverksamhet med start i de yngsta åldersgrupperna har visat sig svårare än vi förutsåg. Om LB07:s kvalitativa flickverksamhet och stora kompetens på området inlemmas i Malmö FF kan vi gemensamt skapa en fotbollsutbildning för flickor av allra högsta klass. Över tiden kommer det tilltänkta damlaget att kunna förses med ett stort antal egenfostrade spelare.

Ungdom: Med en högkvalitativ fotbollsutbildning som når fler, både pojkar och flickor, skapar vi förutsättningar för fler egna produkter att etablera sig i Malmö FF och i Europa. Vi skapar även förutsättningar för dem som inte når Allsvenskan att spela fotboll längre i livet. Vi blir ännu mer attraktiva som klubb med följden att ännu fler ungdomar söker sig till oss.

Dam: Damfotboll är en värderings- och jämställdhetsfråga. Malmö FF får på nytt ett damlag. Vi får möjlighet att skapa framgång och bygga historia även på damsidan. Det är ett viktigt steg i att stärka vår position som en förening i tiden.

Herr: Ett långsiktigt samarbetsavtal med en välfungerande klubb ger nya möjligheter för spelarutveckling. Ett avgörande skede för många unga talanger är steget från junior till senior. Att kunna växa in i seniorspel i en samarbetsklubb kommer att ge fler egna spelare som etablerar sig i Malmö FF.

Vad uppnår Malmö FF med förslaget?

Malmö FF:s vision och strategi rymmer många utvecklingsmål. Några av dessa mål kan svårligen uppnås utan en samarbetsklubb. Andra mål blir kvalitativt sämre eller uppnås vid en mycket senare tidpunkt utan LB07.

Kompetens: Ungdomsverksamheten breddas med kvalificerade och kompetenta spelare. I LB07 finns inte bara spelare utan även kompetenta ledare, vilket väsentligt underlättar breddningen av ungdomsverksamheten. Med ett samgående får Malmö FF möjlighet att göra skillnad för fler barn och ungdomar i ett tidigare skede än vad som annars blir fallet.

Säkrare och större bredd: Malmö FF får omedelbart en omfattande flickverksamhet. Förutom att det är positivt i sig skapar det förutsättningar för att locka fler flickor att börja spela fotboll i Malmö FF, där en del kanske inte alls hade börjat spela annars. Även i detta avseende får vår förening möjlighet att snabbare göra skillnad för fler.

Integration – en klubb för alla: Idrotten är ett viktigt verktyg för integrationen i samhället. Gemenskapen i lagidrotter skapar möten inte bara mellan barn och ungdomar från olika delar av samhället och med olika bakgrund utan även för deras föräldrar och ledare och funktionärer. Genom att samla fler människor från hela Malmö kan Malmö FF bidra till att stärka integrationen av staden.

Bygger vidare inifrån: Vi bygger ut flickverksamheten utan att i stor skala rekrytera spelare från andra klubbar och hindrar därmed att andra lag urholkas eller läggs ner om för få spelare blir kvar. Utan samarbete och utan underliggande flickverksamhet kommer vi inte att ha egna talanger att tillföra A-laget utan blir under en relativt lång period hänvisade till att värva spelare till A-laget. Med ett samgående kommer alla spelarna från samma klubb och fortsätter spela tillsammans men nu i den himmelsblå dräkten.

Öppenhet, medmänsklighet och titlar: På damsidan hörsammar vi en förfrågan från LB07, en klubb vi länge har haft samarbete med i olika former. Malmö FF hjälper till att säkerställa tillvaron för damfotbollsspelarna i LB07 och inleder skapandet av ett starkt damlag som inom några år kan vara med i toppen av Damallsvenskan och vinna titlar.   

Följer utvecklingen och större intäktspotential: Damfotbollen står inför en betydande utveckling de närmaste åren, till följd av ökat intresse och att många stora europeiska klubbar träder in på damfotbollsscenen. Med ett elitdamlag är Malmö FF en del av utvecklingen och kan påverka. Med ett elitdamlag får vi också en större intäktspotential för föreningen som helhet redan på kort sikt.

Fler talanger: På herrsidan får vi med LB07 som samarbetsklubb en miljö där unga spelare kan få speltid och utvecklas utifrån Malmö FF:s mål och värderingar. Vi får en samarbetsklubb som verkar med spelarnas utveckling som främsta mål och fler kommer att kunna ta steget från talang till etablerad seniorspelare. Det ger också större utrymme för att under lite längre tidsperioder prova spelare för en framtida roll i Malmö FF.

Tillgången till anläggningar: Vi får tillgång till nya anläggningar och planer. Stadionområdets träningsplaner är i dag en begränsning för utvecklingen av vår ungdomsverksamhet, både för pojkar och för den flickverksamhet vi vill bygga. Om vi ska växa behöver vi fler planer. Med LB07 får vi bättre förutsättningar och träningsförhållanden för hela föreningen.

Tydligt steg mot vår vision: Sammantaget skulle ett samgående med LB07 innebära att vi tar tydliga steg i linje med Malmö FF:s vision. Det är en unik möjlighet där vi tillsammans med ännu fler Malmöbor kan vinna och dela glädje och samhörighet. Vårt uppdrag att ”utveckla starka individer för att skapa långsiktigt vinnande lag på och utanför planen” breddas och ger fler människor möjlighet att växa.

En starkare röst – som kan leda utvecklingen: Malmö FF ska vara bäst i Sverige, ledande i Norden och etablerade i Europa. Det ska självfallet även innefatta damer. Vi stärker vårt klubb- och varumärke och gör det än mer välkänt långt utanför fotbollsplanen. Malmö FF blir en ännu starkare och mer positiv kraft i samhället.

huvudpartners

officiella partners