Rapport från medlemsmötet

Publicerad 10 december 2015 i Nyheter

Tisdagen den 1/12 höll Malmö FF medlemsmöte i Restaurang 1910. Ungefär 200 närvarande medlemmar fick höra en uppdatering av läget i föreningen och ställa frågor om aktuella ämnen.

Mötets första talare var styrelseledamoten Pontus Hansson som inledde med att framföra ett stort tack från styrelsen till medlemmarna och alla MFF-supportrar på stadion, i Malmö, i Skåne och i övriga världen för stödet och det stora engagemanget under året.

Det sportsliga året lämnar en lite märklig känsla efter sig. Vi har för andra året i rad varit i Champions League men trots det känns säsongen ofullbordad. Det var en missräkning att inte vinna Allsvenskan och en ännu större missräkning att inte hamna på Europaplats.

Det finns emellertid en hel del att vara nöjd med även under 2015, inte minst i fråga om föreningens långsiktiga utveckling. Att vi når Champions League för andra året rad är fantastiskt. Spel i Europa bidrar till vår sportsliga utveckling och hela klubben får erfarenheter som är viktiga för att kunna bygga vidare, både sportsligt och organisatoriskt. Utbytet med klubbarna vi möter är högst värdefullt och utvecklande för hela verksamheten.

Ekonomiskt är Champions League-spelet ett betydande tillskott. Därtill har både publik- och marknadsintäkter ökat, något som är avgörande för den underliggande ekonomiska bärkraften. Förra året blev det samlade ekonomiska resultatet ungefär 145 miljoner kronor. Även om det slutliga bokslutet inte görs förrän någon månad in i 2016 står det klart att årets resultat blir klart bättre än föregående år.

En annan angenäm insikt från det gångna året är hur väl vår organisation står sig trots hård press från allt vad Europaspelet medför utöver det vanliga arbetet. I nästan alla avseenden får vi beröm av både UEFA och de internationella klubbar vi möter för planeringen och genomförandet av arrangemangen och för Malmö FF:s arbete i stort. Det är tydligt att vår organisation är professionell och håller en hög standard även med internationella mått mätt.

På ungdomssidan har vi gått vidare med implementeringen av Den himmelsblå vägen, en plan för utveckling av unga spelare och individer med fokus på att få fram ännu fler och ännu bättre talanger till A-laget. Den himmelsblå vägen har funnits några år och för varje år som går förankras och förfinas den.

Vår samhällsorienterade verksamhet har tagit nya steg. Det mest synliga tecknet är spridningen av vårt framgångsrika akademikoncept runt om i Skåne som ger oss möjlighet att bidra till ännu fler ungdomars utveckling på och utanför planen. Kampanjen ”Tillsammans” som Anna Nordström Carlsson kommer att berätta om längre fram under mötet och satsningen på fotbollsträning för flyktingar är ett par nya inslag i verksamheten.

En annan sak att glädjas åt under 2015 är det starka stöd Malmö FF åtnjuter från medlemmar, supportrar, samarbetspartners och andra MFF-sympatisörer. På stadion minns vi inte minst matcherna mot Salzburg och Celtic och även Sjakhtar Donetsk där inramningen verkligen nådde de fantastiska höjder Malmöpubliken är kända för även ute i Europa. Även utanför matcherna är det tydligt hur hett Malmö FF är. Påfallande många följer och vill prata om Malmö FF. Ett nytt eller starkare MFF-intresse har väckts hos många människor och detta starka stöd ska vi försöka ta vara på inför framtiden.

Gemensamt för alla dessa positiva saker är att de utgör tecken på att vår förening har en positiv långsiktig utveckling. Även om Allsvenskan inte gick som önskat finns tydliga tecken på att vi sportsligt rör oss framåt med Champions League-spel, förmåga att på mindre än ett år skapa ett nästan helt nytt lag och utvecklingen på ungdomssidan. Ekonomiskt har Champions League-spelet inneburit ett stort tillskott men även underliggande faktorer som publik- och marknadsintäkter har ökat. Organisatoriskt har vi fått flera belägg för ökad kunskap och professionalism, något som är centralt för föreningen för om inte hela föreningen hänger ihop och utvecklas framåt tillsammans kommer vi inte att nå långsiktiga framgångar.

Investeringar

Med det stora ekonomiska tillskott som Champions League-intäkterna utgör följer ett ansvar att använda resurserna klokt. Styrelsens huvudsakliga inriktning är att pengarna ska avsättas till investeringar som förbättrar de långsiktiga sportsliga förutsättningarna, höjer de långsiktiga intäkterna eller sänker de långsiktiga kostnaderna. Den exakta fördelningen mellan olika investeringar är inte fastställd men ett antal strategiska huvudområden har identifierats. I allt väsentligt handlar det om samma områden som efter 2014 års Champions League-spel.

Ett område är stadion där Malmö FF kommer att köpa loss den sista ägarandelen och därmed bli ensam ägare. Viss amortering kommer också att äga rum för att minska de årliga räntekostnaderna och det årliga amorteringsbehovet. Hur stor amorteringen kommer att bli är inte fastställt ännu. Därutöver har en del förbättringar av stadion genomförts, exempelvis Restaurang 1910 och supportertorget, och ytterligare förbättringar kommer att genomföras.

Ett annat centralt område för investeringarna är träningsförhållandena för både A-lag och ungdomslag. Niclas Carlnén kommer längre fram under mötet att redogöra lite närmare för planerna. Syftet med dessa investeringar är att spelarna ska utvecklas ännu bättre och att göra det möjligt för dem att prestera på en ännu högre nivå. Vi kommer även att avsätta en del resurser för ungdomslagens matchning eftersom ett av de mer utvecklande momenten är möjligheten att spela matcher mot kvalificerat internationellt motstånd.

Investeringar kommer att göras i ledarstaben. Det kan handla både om att anställa personer i speciella funktioner och om att ge utrymme för kompetenshöjande åtgärder för befintlig personal. Motsvarande satsningar kommer att äga rum i organisationen i övrigt. På dessa områden arbetar VD och sportchef med att analysera vilka investeringar som bedöms ge störst utdelning.

Slutligen kommer, även om det inte är en investering i vanlig bemärkelse, vissa resurser att avsättas för att ge Daniel Andersson tillräckliga medel för att skapa en trupp som vinner Allsvenskan 2016, vilket självfallet är målsättningen. Samtidigt är det viktigt att bibehålla principen om budgetdisciplin och inte ikläda föreningen en större långsiktig kostnadsnivå än vad som är hållbart i ett längre perspektiv där vi inte nödvändigtvis har stora Europaintäkter varje år. Såväl investeringsplanen som satsningarna på spelartuppen kommer att rymmas inom dessa långsiktiga budgetramar.

Uppföljning från årsmöte

Pontus Hansson fortsatte med att ge information om två frågor som togs upp på årsmötet tidigare i år. Det första var att styrelsen fick i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att analysera hur föreningen kan öka antalet medlemmar och hur medlemskapet kan utvecklas.

Arbetsgruppen har träffats vid ett antal tillfällen och haft fruktbara diskussioner. Målet har varit att öka medlemsantalet och att öka engagemanget bland medlemmarna. Utifrån diskussionerna har ett antal förslag på åtgärder med olika prioritet tagits fram, Förslaget har förelagts styrelsen som beslutade enligt inriktningen på arbetsgruppens förslag. De olika åtgärderna kommer att iscensättas efterhand.

Det andra området utgick från en fråga på årsmötet om i fall MFF har en plan för fotbollsutbyte med andra länder och då närmare bestämt länder med värderingar som inte delas av oss.

Med anledning av frågan har styrelsen tagit fram riktlinjer för fotbollsutbyte med andra länder. Riktlinjerna utgår ifrån att fotbollsutbyte mellan länder skapar möten mellan människor och kulturer och därigenom främjar öppenhet, förståelse och tolerans. Fotbollsutbyte mellan länder är därför i grunden något positivt och idrotten kan även i detta avseende fungera som en positiv social kraft. Därtill ger det sportsliga utmaningar och skapar sportslig utveckling.

Riktlinjerna innehåller en del undantag avseende det generellt positiva förhållningssättet. Malmö FF ska inte spela matcher i miljöer där säkerheten inte kan garanteras för spelare och ledare. Malmö FF ska undvika utbyte med klubbar eller organisationer som bryter mot grundläggande mänskliga fri- och råttigheter. Dock kan sådant utbyte ske om det finns goda skäl att tro att utbytet påtagligt bidrar till spridning av positiva värderingar. Om Utrikesdepartementet, Riksidrottsförbundet, Svenska Fotbollförbundet eller annan motsvarande organisation avråder från svenskt utbyte med ett land eller en region ska Malmö FF undvika fotbolls- eller annat utbyte med landet eller regionen. Dock kan utbyte ske om arrangören av en stor internationell turnering, t.ex. Champions League eller Europa League, tillåter deltagande från ett eller flera lag som kan anses tvivelaktiga utifrån något av ovanstående kriterier.

Pontus Hansson avslutade sitt anförande med att på nytt å styrelsens vägnar tacka för stödet och det stora engagemanget under året.

Niclas Carlnén om Champions League och investeringar

Nästa person att ställa sig på scenen var Malmö FF:s VD Niclas Carlnén. Han förmedlade information om några olika områden.

Det första området var en redogörelse för biljettsituationen och varför inte alla föreningens medlemmar kunde få biljetter till Champions Leagues gruppspel genom förtursmöjligheten. Biljetterna fördelades enligt samma principer som vid fjorårets gruppspel med den stora skillnaden att klubben hade sålt betydligt fler årskort inför 2015 vilket i sin tur innebar att det fanns färre biljetter tillgängliga för medlemmarna. Då medlemsantalet ökade kraftigt under sommaren och med hela 2413 personer de sista två veckorna före hemmamatchen mot Celtic FC innebar det att tillgången till biljetter understeg medlemsantalet.

Malmö FF avser att införa någon form av lojalitetsprogram där förtur till biljetter kan bero på antal medlemsår, hur många matcher man ser hemma och borta och eventuella andra faktorer. Hur olika faktorer ska viktas mot varandra är inte fastställt och inte heller den exakta utformningen. Svensk Elitfotboll planerar att införa ett gemensamt biljettsystem som för vår del i så fall kommer att ersätta Ticnet. Avsikten är att det nya systemet ska erbjuda fler möjligheter i fråga om lojalitetssystem.

Niclas Carlnén fortsatte med att återknyta till den tråd Pontus Hansson tidigare tog upp, nämligen det beröm som riktas till Malmö FF och Malmö FF:s organisation från alla parter i samband med Europaspelet. Vår organisation lever verkligen upp till Champions League-standard och det är oerhört roligt att konstatera. Från UEFA har vi fått positiv feedback för våra arrangemang i snart sagt alla avseenden.

Det finns dock också ett par inslag runt matcherna som har lett till att Malmö FF har ådömts böter på sammanlagt 725 000 kronor. Dels har vi vid fem matcher bötfällts för att publiken har satt upp en banderoll med texten UEFA Maffia, dels bötfälldes vi för att gångarna och därmed utrymningsvägarna på norra läktaren inte var fria i matchen mot Salzburg. Eventuella böter för hemmamatchen mot Paris St Germain är inte inräknade.

Som aviserat redogjorde Niclas Carlnén lite mer detaljerat för de investeringar i stadion och i personalen som har ägt rum och de som kommer den närmaste tiden. På Swedbank Stadion har utöver den nya gräsmatta som anlades inför säsongen ökade resurser lagts på löpande renovering och skötsel av gräset. Planen är att lägga om gräset även på träningsplan 5 och 6 för att därigenom väsentligt förbättra träningsförhållandena. Vi undersöker möjligheten att på dessa planer lägga s.k. hybridgräs, en blandning av konstgräs och riktigt gräs där det kombinerade underlaget ur fotbollssynpunkt har samma egenskaper som riktigt gräs. Vidare är ambitionen att för träning vintertid uppföra ett tält med en fullskalig konstgräsplan inuti.

På ungdomsavdelningen har vi utökat med en fystränare och nu tillkommer ytterligare en person som uteslutande ska fungera som koordinator. Dessutom har en ny målvaktstränare knutits till ungdomssidan på deltid som komplement till Jan Möller som redan finns i organisationen.

Malmö FF:s samarbete med skånska kommuner om fotbollsakademier intensifieras under 2016. Nya akademier kommer att öppnas på ett antal orter runt om i Skåne.

Avslutningsvis berättade Niclas Carlnén om den flagga med MFF:s klubbmärke och en företagslogotyp som delades ut av en partner i samband med matchen mot Kalmar FF. Malmö FF visste att det skulle delas ut en flagga men nådde inte hela vägen fram i kontrollen av de riktlinjer som finns vid användande av MFF:s klubbmärke i kommersiella sammanhang.

Anna Nordström Carlsson om ”Tillsammans”

Styrelseledamoten Anna Nordström Carlsson tog över mikrofonen för att berätta om kampanjen ”Tillsammans” som har synts under hösten.

Tillsammans är vi en stark förening och vi fick möjlighet att demonstrera det under hösten. Med anledning av flyktingkatastrofen bestämde vi oss för att stötta Unicefs insamling för barn på flykt. Våra supportrar hade tidigare startat en insamling till förmån för Unicef så det var naturligt att fortsätta på den vägen.

Vi auktionerade ut en loge till matchen mot Real Madrid vilket inbringade 80 000 kronor till Unicefs insamling. Till matchen mot Kalmar FF öppnade vi upp en läktare för barn och unga på flyktingboenden. Inför matchen fick besökarna MFF-souvenirer som donerats av supportrar och av föreningen. I samband med Kalmar-matchen berättade Rörläggaren att de avstår från sin plats på matchtröjan för i stället gå ut med budskapet ”Tillsammans” – en stark och viktig manifestation för kampanjen.

En film om kampanjen från matchen mot Kalmar FF visades på projektorduken i Restaurang 1910 till applåder från åhörarna. Anna Nordström Carlsson berättade att ”Tillsammans” gjorde ytterligare ett framträdande i form av en tidningsannons till matchen mot Paris Saint-Germain för att visa på fotbollens förenande kraft.

Den aktuella kampanjen genomfördes under hösten 2015. Vi håller på att se över hur begreppet ”Tillsammans” och de bärande inslag som är förknippade med ordet och kampanjen kan användas framöver.

Daniel Andersson sammanfattade det sportsliga läget

Som sista punkt innan mötet öppnades upp för frågor från medlemmarna intervjuades sportchef Daniel Andersson av Martin Östling.

Daniel Andersson började med en kort översikt över den gångna säsongen. Han var nöjd med hur de nya spelarna kom in i truppen och hur klubben tog emot dem. Han var också relativt nöjd med vårsäsongen även om spelet inte stämde fullständigt och poängskörden blev mindre än önskat. Hela säsongen blev en utmaning till följd av den stora spelaromsättningen.

Prestationsmässigt sade Daniel Andersson utan omskrivning att han är väldigt missnöjd med en femteplats. Inte heller Svenska cupen gick som planerat trots en fin start i gruppspelet. Vi borde ha kunnat besegra Örebro i kvartsfinalen. Däremot var det en stark bedrift att för andra året i rad nå Champions League. De matcherna visar att när laget spelar som bäst är det ett väldigt bra lag.

Under hela säsongen har spelet varit som bäst mot bättre lag, medan vi inte riktigt har fått till spelet mot de lite sämre lagen, vilket var en avgörande faktor i Allsvenskan. En trolig förklaring är mängden nya spelare där det tog lite tid för dem att hitta rätt i relation till varandra och att grundspelet inte satt som en följd av det.

Varje transferfönster har de senaste åren inneburit flera spelare in och ut. Daniel Andersson konstaterade att det nog kommer att hända en del även under det stundande transferfönstret. Han har en bra bild av vilka spelare vi riskerar att bli av med liksom vilka egenskaper som behöver tillföras truppen. Som alltid i rekryteringsprocessen arbetar Malmö FF med en tydlig bild av vilka egenskaper som söks i olika positioner och med ett urval möjliga spelare för respektive position. Spelartruppen innehåller för närvarande ett ganska stort antal spelare och Daniel Andersson förmedlade även att truppens storlek behöver reduceras.

Redan nu står ett tillskott klart i och med att Piotr Johansson som varit utlånad till Ängelholms FF återvänder på ett treårskontrakt. Piotr Johansson hade en ganska beskedlig vårsäsongi Ängelholm men exploderade under hösten och var fantastiskt bra. Det är oerhört kul att en av våra utlånade spelare genomgår en så positiv utveckling.

De första tävlingsmatcherna under 2016 är Svenska cupens gruppspel i februari – om det inte blir spel i Europa Leagues åttondelsfinaler. Dessförinnan åker A-truppen på ett träningsläger till Dubai. Motsvarande träningsläger har de senaste åren ägt rum i Florida och det har på många sätt varit bra. Nackdelarna med Florida i form av svårigheten att få tillräckligt bra motstånd och en längre resa med tidsomställning har gjort att Florida valdes bort. De sportsliga förutsättningarna blir bättre i Dubai.

På träningslägret är två träningsmatcher inplanerade, mot FC Köpenhamn och FC Midtjylland. Ur sportslig synvinkel är båda två bra motståndare. Daniel Andersson betonade vikten av att få så bra motstånd som möjligt samtidigt som han förstår och respekterar supportrarnas syn på FC Köpenhamn efter händelserna på Parken i Köpenhamn 2005.

Daniel Andersson konstaterade också att det har varit en hel del skriverier om att Åge Hareide ska lämna Malmö FF (något som inte var slutligt klart när medlemsmötet ägde rum). Budskapet i den frågan var att om Åge Hareide väljer att lämna är beredskapen och planeringen för att rekrytera en ny tränare god. Inte minst lärdomarna efter de två senaste tränarbytena har gjort att Malmö FF löpande har motsvarande beredskap för rekryteringar på ledarsidan som på spelarsidan.

Frågor från medlemmarna

Den första frågan handlade om avsparkstiden för träningsmatchen mot Molde som är redan klockan 13:00. Daniel Andersson svarade att förklaringen är att Molde med en tidig avsparkstid kan ta sig tillbaka till Molde efter matchen. Annars hade Malmö FF gärna lagt matchen på kvällen eller senare på eftermiddagen för att ge fler möjlighet att se matchen.

En medlem undrade hur det är med Guillermo Molins. Daniel Andersson svarade att det är bra. Han har gjort ett mindre ingrepp i knäet på den klinik i Belgien som har skött hans korsbandsskada. Han är kvar i Belgien och rehabtränar och i samtal har han gett positiva signaler och säger att knäet känns bra. Det vore väldigt roligt om Guillermo Molins kommer tillbaka till sin gamla form när han var en av Allsvenskan bästa spelare.

Nästa fråga handlade om våldsincidenterna i Ukraina och hur obehagligt det var att vara på plats och uppleva dem. Frågan var om MFF har tagit upp det med UEFA. Pierre Nordberg och Niclas Carlnén svarade att det togs upp på det eftermöte som äger rum efter varje match och att Malmö FF där riktade kritik mot samarbetet med polisen som inte fungerade tillfredsställande. Vi pratade även med Sveriges ambassadör i Ukraina som i sin tur framförde synpunkterna till de lokala myndigheterna.

Två medlemmar undrade varför MFF åker på träningsläger till Dubai trots att det är en diktatur som inte efterlever mänskliga rättigheter. De uppmanade föreningen att ta denna åsikt i beaktande och ta tydlig ställning. Niclas Carlnén svarade att vi går efter sportsliga förutsättningar och de riktlinjer som har tagits fram och som Pontus Hansson tidigare redogjorde för.

En medlem undrade hur mycket den säljchef som skulle anställas har bidragit med. Niclas Carlnén svarade att den som har anställts är Cina Wikeborg som marknads- och försäljningschef. Avsikten var att samordna försäljningen mot företag och mot privatpersoner och försäljningen av biljetter och i shopen. Vi har blivit mer effektiva och ökat försäljningen till samarbetspartners med cirka 10–15 procent. Dessutom slår vi troligen nytt rekord i shopen. Det går inte att säga att uppsvinget direkt beror på den här rekryteringen men vi är nöjda med hur det samlade konceptet fungerar.

En naturlig fråga vid tidpunkten för mötet var om Åge Hareide kommer att lämna och vem som i så fall kommer i stället. (Vid tidpunkten för mötet stod det ännu inte klart att Åge Hareide skulle lämna föreningen.) Daniel Andersson svarade att vi är förberedda om Åge Hareide inte stannar. Processen med att rekrytera en ersättare är i gång om det skulle behövas.

En medlem ställde sig frågande till det tänkta upplägget i ett lojalitetssystem där gamla medlemmar skulle ha favörer jämfört med nya medlemmar. Om den skillnaden upplevs som för stor finns risken att nyare medlemmar väljer att lämna föreningen. Niclas Carlnén svarade att vare sig systemet för att hantera ett lojalitetsprogram eller utformningen av exakt vad som ska medföra högre prioritet och hur olika saker ska viktas är färdigt. Tanken med upplägget är inte att nya medlemmar ska avskräckas och ambitionen är att utforma systemet på ett sätt som upplevs som rimligt av så många som möjligt.

Nästa fråga handlade om den spelmässiga inriktningen. Frågeställaren konstaterade att när Åge Hareide anställdes var det tydliga mandatet att ta oss till Champions League. Den spelmässiga inriktningen anpassades efter att nå framgångar i Europa. Det har gjort att vi delvis har avvikit från den spelmässiga strategi vi tidigare följde och också att vi har fått svårare mot sämre motstånd. Vad är avsikten med den nya tränaren, att fortsätta enligt nuvarande modell eller att röra sig tillbaka i riktning mot tidigare strategi?

Daniel Andersson svarade att en eventuell ny tränares spelmässiga och sportsliga filosofi i relation till Malmö FF:s strategi definitivt är något som ingår i rekryteringsprocessen. MFF:s ambition är att vara spelförande och att med skickligt anfallsspel kunna betvinga lag på nedre halvan av tabellen även om de backar hem. Samtidigt ska vi vara stabila i försvaret. Rekryteringen av Åge Hareide skedde under lite speciella omständigheter, men Malmö FF:s långsiktiga strategi är vägledande när nya tränare anställs.

En medlem förmedlade att hon är döv och ville börja med att säga att tillgängligheten på hemsidan för döva har blivit mycket bättre med textning av intervjuer. Det är kul att föreningen har tagit till sig denna synpunkt. Hon ville också framföra synpunkten att trappan som leder upp till läktaren vid entré F är mörk vid matcher kvällstid och att det är svårt att se trappstegen, vilket kan leda till olyckor. Niclas Carlnén svarade att vi tidigare har hört motsvarande avseende entréerna C, D, K och L och att bättre belysning kommer att installeras där. Vi har inte tidigare hört det avseende entré F men kommer nu att undersöka även denna entré.

Med tanke på att diskussioner om nyförvärv ofta inleds tidigt under ett transferfönster undrade en medlem om en ny tränare kommer att kunna påverka spelartruppen eftersom tränaren kanske inte anställs förrän senare. Daniel Andersson svarade att rekrytering av spelare alltid är ett samspel mellan sportchef, ledarstab och styrelsen. Om vi tillsätter en ny tränare kommer han att vara med i diskussionerna om nya spelare.

Efterföljande medlem undrade om det var förenligt med att vara Sveriges största fotbollsklubb med stora ekonomiska muskler och ett stort samhällsengagemang att inte ha ungdomsfotboll för flickor. Pontus Hansson svarade att det är en fråga som tas upp med jämna mellanrum. När frågan var uppe på årsmötet 2012 avslog årsmötet den med acklamation. De huvudsakliga motiven var kostnaderna samt att dam- och flickfotboll på elitnivå ansågs gagnas bättre av att bedrivas i en egen förening. Ett beslut om att införa dam- och flickfotboll bör föregås av en ingående analys där effekterna av en fullskalig verksamhet identifieras och utvärderas och det skulle kunna vara dags att göra en ny sådan analys.

Den avslutande frågan konstaterade att om Åge Hareide lämnar blir det tredje tränaren som lämnar klubben snabbt och undrade om nästa tränare kommer att få ett kontrakt för en viss tid i stället för tillsvidareanställning som MFF har tillämpat de senaste gångerna. Pontus Hansson svarade att det med stor sannolikhet blir tillsvidareanställning med viss uppsägningstid för respektive part även för en eventuell ny tränare. Styrelsens och VD:s bedömning är att kontraktsformen inte har påverkat omständigheterna runt tränarnas uppsägningar. När en tränare inte längre har drivkraften att vara kvar i en förening är det svårt att tvinga honom kvar oavsett kontraktsform. Det blev exempelvis tydligt med Roland Nilsson att även om han in i det sista gjorde sitt bästa för Malmö FF fanns glöden och den långsiktiga planeringen inte längre där när han väl hade bestämt sig för att lämna.Därefter hade medlemmarna inte fler frågor och mötet avslutades av medlemsansvarige Pierre Nordberg.

huvudpartners

officiella partners