Om händelserna i Parken

Publicerad 14 maj 2005

Kommunikation är inte alltid enkelt. I fråga om händelserna i Parken i samband med matchen mot FC Köpenhamn 28 april har Malmö FF inte lyckats med att tillräckligt tydligt kommunicera vad klubben har gjort och inte gjort. Malmö FF vill därför verkligen beklaga sådana formuleringar och uttalanden som kan ha lett till en felaktig bild av händelserna och de åtgärder som har vidtagits.

Eftersom vi inte förefaller ha lyckats presentera en klar bild av Malmö FF:s uppfattning om och de åtgärder Malmö FF har vidtagit med anledning av händelserna i Parken, följer här en sammanfattning i punktform.

· I dag liksom tidigare tar Malmö FF helt och fullt avstånd från allt som har med våld, brutalitet och övervåld att göra, oavsett vem som utövar det.

· Malmö FF:s bestämda uppfattning är att övervåldet från polisen och våldet mot oskyldiga överhuvudtaget inte är acceptabelt.

· Kritik mot polisens agerande har framförts till den danska polisen och till FC Köpenhamn. Saken kommer att prövas rättsligt och vi uppmanar alla drabbade att höra av sig med anmälningar och vittnesmål.

· Den danska regeringen har beslutat att utredningen av frågan om övervåld inte ska läggas på Polismyndigheten i Köpenhamn – vilket är den normala gången – utan på Statsadvokaten i Köpenhamn som är den näst högsta offentlig åklagarmyndigheten i det danska rättsväsendet och som är överordnad polismyndigheten. Vi ser det som positivt att frågan därmed har lyfts upp på en hög nivå och ser fram emot en ingående prövning av anmälningarna.

· Malmö FF, FC Köpenhamn, Royal Leagues ledning och dansk polis har haft ett möte där händelsen diskuterades. På detta möte tog samtliga parter avstånd från övervåld och våld mot oskyldiga.

· Under det möte som omtalas i föregående punkt beklagade FC Köpenhamns ordförande Flemming Østergaard det inträffade djupt. Han har därefter framfört sitt beklagande vid upprepade tillfällen. Han understryker vikten av att de drabbade anmäler fallen till Statsadvokaten i Köpenhamn.

· Polischefen i Köpenhamn har inför Bengt Madsen, Hasse Borg och ledningen i Royal League klart tagit avstånd från allt övervåld och också mycket tydligt rekommenderat oss att anmäla de fall där övervåld begåtts.

· Malmö FF har av FC Köpenhamn och dansk polis fått se filmer från Parkens övervakningskameror som klart visar att det bland våra MFF-supportrar har smugit sig in några riktigt ökända bråkmakare, vars uppträdande motiverade en avhysning från arenan. Malmö FF:s säkerhetspersonal vet vilka dessa personer är och kommer att vidta åtgärder. (Malmö FF har inte befogenhet att besluta om ett offentliggörande av filmerna från Parkens övervakningskameror. Ett sådant beslut styrs av lagstiftning till skydd för den personliga integriteten samt av det faktum att filmerna kan komma att användas som bevismaterial i den kommande rättsliga prövningen.)

· Notera att vi i föregående punkt endast konstaterar att det var befogat att avhysa dessa personer, inte att det var befogat att använda vilka metoder som helst. Det faktum att det var befogat att avhysa ett fåtal personer gör det inte legitimt att angripa oskyldiga människor, allra minst på det sätt som bilder och MFF-supportrar vittnar om. Man måste skilja mellan huruvida det är motiverat att göra ett ingripande och hur ingripandet går till.

· Utöver frågan om övervåldet under själva händelsen har Malmö FF till FC Köpenhamn och den danska polisen framfört kritik mot att polisen och säkerhetspersonalen på Parken uppträdde hätskt och ovälkomnande redan före matchen och långt innan det omtalade bråket startade.

· I frågan om det är lämpligt att avhysa någon under pågående match och vilka förseelser som ska ligga till grund för det måste vi beakta att det i Danmark är dansk lag som gäller. I Danmark råder nolltolerans på fotbollsarenor, vilket innebär att den som gör något otillåtet får en tillsägelse och om man inte lyder blir man avhyst från arenan. Den som gör motstånd mot dansk polis kan dömas till 13 dagar i arresten utan någon form av rättegång.

· Malmö FF:s ordförande Bengt Madsen har haft personligt möte med svenska rikspolisen som klart deklarerade att svensk polis inte använder samma arbetsmetoder som dansk polis i fråga om ingripanden på läktaren. Man klargjorde också att man inte avser att införa sådana arbetsmetoder.

· Utöver de officiella kontakterna med klubbar och polismyndigheter ser vi det som angeläget att stödja de drabbade på olika sätt. Representanter för Malmö FF har de senaste veckorna talat med ett tiotal av de drabbade och deras familjer och varit i kontakt med ytterligare några per brev eller e-post. Några personer har till och med skickat tackbrev för att vi har ställt upp.

· Genom påtryckningar från Malmö FF släpptes en person ur häktet efter 24 timmar i stället för de 13 dagar han dömdes till.

· Som framgår ovan ska anmälningarna om övervåld behandlas av Statsadvokaten i Köpenhamn. Målsägare i en process om övervåld är de personer som har drabbats, men för att göra bördan mindre för de enskilda personerna har MFF Support samlat in uppgifter, anmälningar och vittnesmål från MFF:are som var på plats i Parken. I dagsläget har sju anmälningar och ett trettiotal vittnesmål inkommit. Därutöver har minst en person lämnat in en egen anmälan. Vi uppmanar alla som har något att vittna om eller som har drabbats att höra av sig till MFF Support eller Malmö FF. Uppgifterna kommer att sammanställas till en gemensam anmälan från de berörda.

· Malmö FF stöder arbetet med anmälningarna. Bengt Madsen har allt sedan det inträffade stått i daglig kontakt med MFF Supports ordförande Jonas Rasmusson. Malmö FF har diskuterat med en dansk advokat med erfarenhet av den här typen av mål som är villig att ta sig an uppdraget och satt honom i kontakt med MFF Support. Ett inledande möte dem emellan har ägt rum.

· Det som närmast kommer att hända med anmälningarna är ett förberedande arbete innan målet läggs fram hos Statsadvokaten i Köpenhamn. Advokatkostnaderna för detta förberedande arbete beräknas bli cirka 20 000 kronor. För att inte de drabbade som står bakom anmälan även ska drabbas ekonomiskt kommer Malmö FF att skänka ett belopp som täcker dessa kostnader.

För styrelsen i Malmö FF
Bengt Madsen