Malmö FF:s årsmöte 2019

Publicerad 28 februari 2019 i Nyheter

Malmö FF:s årsmöte avhålles fredagen den 1 mars 2019 kl. 18:30 i Restaurang 1910, Stadion (ingång 51).

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande finns här.

Ta med ditt medlemskort till årsmötet
Det är endast medlemmar som får delta i årsmötet. Alla medlemmar får närvara. Röstberättigade är de som var medlemmar 2018 och som är minst 16 år.

Varmt välkommen!

FÖREDRAGNINGSLISTA
1.   Fastställande av röstlängd för mötet. 
2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
3.   Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 
4.   Fråga om kallelse till mötet har skett i vederbörlig ordning. 
5.   Fastställande av föredragningslista. 
6.   Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret samt årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret. 
7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret. 
8.   Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
9.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.   
10. Fastställande av medlemsavgifter. 
11. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. 
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Motioner som upptas först under mötet skall behandlas endast i den utsträckning som mötet så medger. 
13. Bestämmande av antal styrelseledamöter och suppleanter. 
14. Val av 
(i) ordförande i styrelsen för en tid av två (2) år; 
(ii) en tredjedel av ledamöterna i styrelsen, vilka skall väljas växelvis för en tid av tre (3) år vid varje årsmöte;
(iii) upp till två (2) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av två (2) år växelvis; 
(iv) två (2) revisorer jämte två (2) suppleanter för en tid av ett (1) år; 
(v) tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av tre (3) år, vilka skall väljas växelvis med val av en (1) ledamot vid varje årsmöte. 
(vi) en (1) suppleant i valberedningen för en tid av två (2) år. 
15. Övriga frågor.
Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet. 

Fråga om ändring av punkt 2, 10 och 20 i stadgarna kommer att behandlas på årsmötet.

huvudpartners

officiella partners