Kallelse till årsmöte

Publicerad 07 februari 2017 i Nyheter

Ordinarie årsmöte avhålles fredagen den 3 mars 2017 kl. 18:30 i Restaurang 1910, Swedbank Stadion (ingång 51).

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer senast 14 dagar före ordinarie årsmöte, d.v.s. senast 17 februari, att finnas tillgängliga för medlemmarna på MFF.se samt i MFF Shopen.

Ta med ditt medlemskort till årsmötet

Det är endast medlemmar som får delta i årsmötet. Alla medlemmar får närvara men röstberättigade är endast de som var medlemmar 2016 och som är över 16 år.

Landgång i samband med årsmötet

Efter årsmötet kan du förtära landgång, lättöl/vatten, kaffe/te och kaka tillsammans med styrelsen och andra medlemmar. Priset är 145 kronor. Det finns möjlighet att köpa till snaps och avec. Du köper din biljett till landgången genom att sätta in 145 kronor på bankgiro 281-8615 (vänligen uppge ditt namn och ”Förtäring årsmöte” i meddelanderutan samt ”veg.” om du önskar vegetarisk landgång) eller genom att köpa biljett i O´Learys restaurang på Swedbank Stadion. Vid insättning på bankgiro hämtas biljetten på årsmötet. Sista dagen för biljettköp är den 24 februari.

Eftermingel

För er som vill eftermingla med era medlemsvänner efter årsmötet men inte vill äta landgång är medlemsbaren öppen i Restaurang 1910.

Teckenspråkstolk

Om det finns behov av teckenspråkstolk, vänligen kontakta Pierre Nordberg, medlemsansvarig, på pierre.nordberg@mff.se.

Välkommen!

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall
justera mötesprotokollet.
4. Fråga om kallelse till mötet har skett i vederbörlig ordning.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret samt
årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott
respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhets- och
räkenskapsåret.
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Motioner
som upptas först under mötet skall behandlas endast i den utsträckning som
mötet så medger.
13. Bestämmande av antal styrelseledamöter och suppleanter.
14. Val av
(i) en tredjedel av ledamöterna i styrelsen, vilka skall väljas växelvis för en tid
av tre (3) år vid varje årsmöte;
(ii) upp till två (2) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning
för en tid av två (2) år växelvis;
(iii) två (2) revisorer jämte två (2) suppleanter för en tid av ett (1) år;
(iv) tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av tre (3) år, vilka skall väljas
växelvis med val av en (1) ledamot vid varje årsmöte.
15. Övriga frågor.

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen
eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.
Fråga om ändring av punkt 14.1 i stadgarna kommer att behandlas på årsmötet.

huvudpartners

officiella partners