Kallelse till årsmöte

Publicerad 10 februari 2023 i Nyheter

Ordinarie årsmöte avhålles fredagen den 3 mars 2023 kl. 18:30 i Restaurang 1910, Eleda Stadion (ingång 7).

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer senast 14 dagar före ordinarie årsmöte, d.v.s. senast 17 februari, att finnas tillgängliga för medlemmarna på mff.se. Du kan också ta del av handlingarna genom att hämta ut dem i MFF Shopen under ordinarie öppettider.

Ta med ditt medlemskort och identitetshandling till årsmötet  

Det är endast medlemmar som får delta i årsmötet. Alla medlemmar 2022 och 2023 får närvara. Röstberättigade är de som var medlemmar 2022 och som är minst 16 år.    

Landgång i samband med årsmötet 

Efter årsmötet kan du njuta av en landgång tillsammans med styrelsen och andra medlemmar i Restaurang Erics. Priset är 179 kronor och mineralvatten, kaffe och kaka ingår. Du köper din biljett till landgången genom att sätta in 179 kronor på bankgiro 281-8615 (vänligen uppge ditt namn och ”Förtäring årsmöte” i meddelanderutan samt ”veg.” om du önskar vegetarisk landgång) eller genom att köpa biljett på Restaurang Erics från och med måndagen den 13 februari. Vid insättning på bankgiro hämtas biljetten i receptionen vid ingång 7 i samband med årsmötet. Sista dag för biljettköp är 24 februari.   

Medlemsbar och landgång

Alla medlemmar är välkomna att runda av årsmöteskvällen tillsammans på Restaurang Erics. Utöver landgången finns lättare mat och dryck till försäljning.     

Teckenspråkstolk och ljudslinga

Det finns ett antal reserverade platser längst fram i lokalen som är reserverade för medlemmar som är behov av ljudslinga. Om det finns behov av teckenspråkstolk, vänligen kontakta Pierre Nordberg, medlemsansvarig, på pierre.nordberg@mff.se.

Årsmötet sänds på MFF Play

Du som inte kan vara på plats kan följa årsmötet på MFF Play. En länk till sändningen skickas ut senast samma dag som årsmötet. Notera att det inte finns möjlighet att delta i omröstningar digitalt.

Välkommen!

Föredragningslista

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd för mötet

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet

5. Fråga om kallelse till mötet har skett i vederbörlig ordning

6. Fastställande av föredragningslista

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret samt årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret

9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

11. Fastställande av medlemsavgifter

12. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret

13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Motioner som upptas först under mötet skall behandlas endast i den utsträckning som mötet så medger

14. Bestämmande av antal styrelseledamöter och suppleanter

15. Val av

(i) en tredjedel av ledamöterna i styrelsen för en tid av tre år;

(ii) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av två år;

(iii) två revisorer jämte två suppleanter för en tid av ett år;

(iv) en ledamot i valberedningen för en tid av tre år;

(v) en suppleant i valberedningen för en tid av två år

16.  Övriga frågor

17. Mötets avslutning

Förslag om förändring av föreningens stadgar kommer att behandlas på årsmötet under punkt 13 i föredragningslistan.

Om årsmötet bifaller förslaget om stadgeändring kommer punkt 15 (ii), (iv) och (v) i föredragningslistan att modifieras. 

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för Föreningen eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

huvudpartners

officiella partners