Information om Stadionprojektet.

Publicerad 21 juli 2006

Stadionprojektet fortskrider enligt planerna. Här kommer en lägesrapport.

När det slutgiltiga beslutet om en ny Stadion hade fattats fick fyra arkitektbyråer i uppdrag att presentera förslag på den övergripande utformningen av den nya stadion. Av dessa förslag bedömdes det som kom från Berg Arkitektkontor AB vara det mest intressanta. Arbetet har därefter fortskridit med det som utgångspunkt.

Samtidigt har stadsbyggnadskontoret arbetat med att ta fram underlag för förslag till detaljplan för området. Underlaget finns att läsa på Malmö Stads hemsida. Som framgår av detta underlag är tanken att stadion skall placeras med planen i nord-sydlig riktning och där dagens träningsplan 1-4 finns nu och vid sidan om Atleticum och Kombihallen.

Det som nu händer är att ärendet gått på remiss till alla kommunala instanser, närboende och andra som kan påverkas. Efter remisstidens slut kommer de synpunkter som kommer in att hanteras. Malmö FF:s interna planering av och arbetet med allt som rör stadion sker givetvis kontinuerligt även under den mellanliggande perioden.

Den mer detaljerade utformningen av stadions interiör och läktarutrymmen kommer successivt att bearbetas. Nätverket, MFF Support och andra viktiga samarbetspartners har under processen konsulterats och kommer även framgent att konsulteras i detta arbete.

Den totala publikkapaciteten är ännu ej helt klar men kommer att hamna i intervallen 24 000-28 000 vid de matcher där endast sittplatser är i bruk. På matcher där ståplats är tillåtet kommer det att finnas ståplatser på ena kortsidan.

Precis som tidigare så är vår bedömning att processen runt den nya stadion fortskrider i sådan takt att invigningen av den nya arenan skall kunna äga rum vid den allsvenska premiären 2009.

Malmö Fotbollförening