Årsredovisning för 2012

Publicerad 22 februari 2013

Här nedan finns en sammanfattning av årsredovisningen. Längst ned i nyheten finns också den kompletta årsredovisningen som pdf.
Klicka på länken för att komma åt dokumentet.

Malmö FF:s ekonomi 2012 – en sammanfattning

Som information vill vi utöver den mer formella årsredovisningen och förvaltningsberättelsen ge en sammanfattning av Malmö FF:s ekonomiska läge. Vi hoppas att vi på detta sätt kan bidra till bättre möjligheter att förstå den ekonomiska situationen.

Sammanfattning
– År 2012 gav ett nettoresultat på minus 13,9 miljoner kronor.

– Resultatet exklusive spelartransaktioner och avskrivningar har försämrats från plus 9,3 miljoner år 2011 till minus 13,6 miljoner kronor 2012. Försämringen beror på att vi inte hade intäkter från UEFA under 2012. Om även alla poster som kan kopplas till Europaspelet räknas bort förbättrades det underliggande resultatet med 14 miljoner kronor. Den viktigaste faktorn bakom förändringen är förvärvet av ytterligare 50 procent i Swedbank Stadion som innebär en nettominskning av kostnaderna med cirka 15 miljoner kronor på årsbasis.

– Kassaflödet, d.v.s. inbetalningar minus utbetalningar av reda pengar, för den löpande verksamheten uppvisade ett underskott på 3,0 miljoner kronor. Om 2011 års intäkter från UEFA räknas bort innebär dessa siffror en betydande förbättring av det underliggande kassaflödet under 2012.

– De totala intäkterna uppgick till 163,5 miljoner kronor. Exklusive spelartransaktioner var intäkterna 150,3 miljoner. Det är en nedgång i förhållande till 2011 som till största delen beror på avsaknaden av intäkter från Europaspel.

– De totala kostnaderna minskade till 177,5 miljoner kronor. Minskningen beror på det ökade ägandet i Swedbank Stadion och på genomförda besparingar i övriga delar av
verksamheten.

– Malmö FF:s egna kapital uppgick vid årsskiftet till 92,2 miljoner kronor. Det är en minskning med 17,3 miljoner kronor. Minskningen följer av årets negativa resultat på 13,9 miljoner kronor samt återbetalt vinstandelstillskott till Euro Football Invest AB på 3,4 miljoner kronor.

– Av klubbens tillgångar vid årsskiftet var 6,0 miljoner kronor likvida medel (d.v.s.kontanter och banktillgodohavanden), vilket är i princip samma nivå som vid motsvarande
tidpunkt föregående år.

Årets resultat
Det sportsliga huvudmålet under 2012 var att på nytt kvalificera oss till Europaspel. Denna del av målsättningen infriades. Därutöver var ambitionen att också försöka återta SM-guldet, vilket dessvärre inte lyckades trots att vi var med i kampen in i det sista. Sett i stort var det sportsliga året mycket framgångsrikt med SM-guld för U21 och U17 och stora framgångar för alla våra ungdomslag.

Ekonomiskt fortsatte arbetet med att bringa verksamheten i balans. Trots att årets ekonomiska resultat är en förlust på 13,9 miljoner kronor att jämföra med föregående års vinst på 3,0 miljoner kronor gick den långsiktiga utvecklingen i rätt riktning. Att fjorårets vinst förbyttes till en förlust beror till den allt överskuggande delen på att det uteblivna Europaspelet innebar en minskning av intäkterna från UEFA på 31,1 miljoner kronor, men det ingick naturligtvis i kalkylen inför året.

Den ojämförligt viktigaste transaktionen var köpet av ytterligare 50 procent av aktierna i Fotbollsstadion i Malmö Fastighets AB som äger fastigheten Swedbank Stadion. Det
medförde en minskning av nettokostnaderna för stadion med cirka 15 miljoner kronor på årsbasis. Utöver UEFA och stadionköpet är de stora förändringarna a) ökade publikintäkter från Allsvenskan som dock mer än väl motverkas av uteblivna publikintäkter från Europaspelet, b) en nedgång i marknadsintäkterna, c) en ökning av hyres- och eventintäkter, d) en ökning av spelarförsäljningar, e) minskade kostnader för matcher och marknadsaktiviteter och f) minskade personalkostnader.

Eget kapital och likviditet
När MFF:s ekonomi går med vinst ökar MFF:s egna kapital och när MFF:s ekonomi går med förlust minskar det egna kapitalet. Årets förlust på 13,9 miljoner kronor tillsammans med en återbetalning av vinstandelstillskott till Euro Football Invest AB på 3,4 miljoner kronor (av dessa har 0,7 miljoner ännu inte återbetalats; återbetalningen sker när MFF får motsvarande inbetalning från den köpande klubben) innebär att förmögenheten har minskat med 17,3 miljoner kronor. Den uppgår vid årsskiftet till 92,2 miljoner kronor.

Kortsiktigt viktigare för Malmö FF är emellertid likviditeten. En stor del av Malmö FF:s tillgångar är bundna i framför allt Swedbank Stadion och spelarkontrakt. Eftersom bundna tillgångar inte kan användas för att betala räkningar är mängden likvida tillgångar, d.v.s. sådana tillgångar som MFF har i form av kontanter och banktillgodohavanden, avgörande för möjligheten att finansiera verksamheten på kort sikt. Likviditeten uppgick vid årsskiftet till 6,0 miljoner kronor, vilket är i princip samma nivå som föregående år.

Ekonomin 2013
Det ekonomiska resultatet var negativt under 2012. Målsättningen är att ekonomin ska vara i balans, vilket innebär att föreningen fortsatt måste lägga kraft på att förbättra utfallet. Den betydande minskningen av de årliga kostnaderna som köpet av stadion innebär var ett stort och mycket viktigt steg på den vägen. Vi har medvetet valt att inte ge avkall på de sportsliga ambitionerna utan satsar vidare på en stark trupp och toppstrid i Allsvenskan. Det innebär en fortsatt stor utmaning både på intäktssidan och i fråga om övriga kostnader.

För att nå de ekonomiska mål som lägger grunden för de sportsliga målen krävs ytterligare insatser på flera områden. Vi är alltjämt beroende av publik- och marknadsintäkter på hög nivå såväl 2013 som framöver och kommer att fortsätta satsningen på publik och samarbetspartners. En ny översyn av kostnader och organisation gjordes i slutet av 2012, varvid ett antal åtgärder identifierades och genomfördes. Endast om intäkterna bibehålls på hög nivå och fortsätter utvecklas samtidigt som vi uppnår lägre årliga kostnader kan målen att skapa ett framgångsrikt fotbollslag och samtidigt en ekonomi i balans, vilket är en förutsättning för ett långsiktigt framgångsrikt fotbollslag, uppfyllas.

Malmö 22 februari 2013

Styrelsen i Malmö FF

Ladda ned årsredovisningen här.